Permalink
Browse files

Sync devtools

  • Loading branch information...
1 parent e5ad45f commit 3b83efe4254707294dd92cdbecf08f2bd0479c64 @mbj committed Jun 26, 2013
Showing with 15 additions and 11 deletions.
  1. +15 −11 Gemfile.devtools
View
@@ -1,7 +1,7 @@
# encoding: utf-8
group :development do
- gem 'rake', '~> 10.0.4'
+ gem 'rake', '~> 10.1.0'
gem 'rspec', '~> 2.13.0'
gem 'yard', '~> 0.8.6.1'
end
@@ -11,12 +11,12 @@ group :yard do
end
group :guard do
- gem 'guard', '~> 1.8.0'
+ gem 'guard', '~> 1.8.1'
gem 'guard-bundler', '~> 1.0.0'
- gem 'guard-rspec', '~> 2.5.4'
+ gem 'guard-rspec', '~> 3.0.2'
# file system change event handling
- gem 'listen', '~> 1.0.2'
+ gem 'listen', '~> 1.2.2'
gem 'rb-fchange', '~> 0.0.6', :require => false
gem 'rb-fsevent', '~> 0.9.3', :require => false
gem 'rb-inotify', '~> 0.9.0', :require => false
@@ -28,18 +28,22 @@ group :guard do
end
group :metrics do
- gem 'backports', '~> 3.3', '>= 3.3.0'
- gem 'coveralls', '~> 0.6.6'
- gem 'flay', '~> 2.2.0'
- gem 'flog', '~> 4.0.0'
- gem 'reek', '~> 1.3.1', :git => 'https://github.com/troessner/reek.git'
- gem 'simplecov', '~> 0.7.1'
- gem 'yardstick', '~> 0.9.6'
+ gem 'backports', '~> 3.3', '>= 3.3.2'
+ gem 'coveralls', '~> 0.6.7'
+ gem 'flay', '~> 2.3.0'
+ gem 'flog', '~> 4.1.0'
+ gem 'reek', '~> 1.3.1', :git => 'https://github.com/troessner/reek.git'
+ gem 'simplecov', '~> 0.7.1'
+ gem 'yardstick', '~> 0.9.6'
platforms :ruby_19 do
gem 'yard-spellcheck', '~> 0.1.5'
end
+ platforms :ruby_19, :ruby_20 do
+ gem 'mutant', '~> 0.3.0.beta4'
+ end
+
platforms :rbx do
gem 'pelusa', '~> 0.2.2'
end

0 comments on commit 3b83efe

Please sign in to comment.