Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/main
.gitignore
LICENCE.txt
README.md
pom.xml

README.md

Dit project bevat tools voor een schaker.

De parameter -Duser.language=nl wordt gebruikt om de uitvoer in het Nederlands te krijgen. Zonder deze parameter wordt de standaard taal gebruikt. Om alle opties te zien voer je het volgende commando uit:

~$ java -Duser.language=nl -jar caissatools-X.Y.Z-jar-with-dependencies.jar

This project contains tools for a chess player.

The parameter -Duser.language=en is used to force the application into english. If you do not use it then the default language is used. For all options run:

~$ java -Duser.language=en -jar caissatools-X.Y.Z-jar-with-dependencies.jar