Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
aia
english
img
.gitattributes
.gitignore
CaçaelTalp_3_cat.md
CaçaelTalp_3_cat.pdf
CreaElTeuProjecte2_11_cat.md
CreaElTeuProjecte2_11_cat.pdf
CreaElTeuProjecte_5_cat.md
CreaElTeuProjecte_5_cat.pdf
IHaveADream_1_cat.md
IHaveADream_1_cat.pdf
OnesElMeuCotxe_8_cat.md
OnesElMeuCotxe_8_cat.pdf
Onsoc_7_cat.md
Onsoc_7_cat.pdf
ParisMapTour_6_cat.md
ParisMapTour_6_cat.pdf
Pong_4_cat.md
Pong_4_cat.pdf
PotdePintura_2_cat.md
PotdePintura_2_cat.pdf
Presentacio_de_diapositives_9_cat.md
Presentacio_de_diapositives_9_cat.pdf
Questionari_10_cat.md
Questionari_10_cat.pdf
README.md
Talk2me_appInv_0_cat.md
Talk2me_appInv_0_cat.pdf
index_felicitat_ins_vilafant.apk
publica_la_teva_app_cat.md
publica_la_teva_app_cat.pdf

README.md

Aquest projecte conté la traducció al català d'alguna de les pràctiques del curs d'App Inventor del MIT Course in a box.

Les pràctiques estan classificades per ordre de dificultat i algunes contenen modificacions per adaptar-les millor al context dels alumnes.

You can’t perform that action at this time.