Permalink
Browse files

some more translation

  • Loading branch information...
1 parent 7c01c2d commit cccb57510de9732558ba4c444b49062820ec4a5c @igormilovanovic igormilovanovic committed Mar 30, 2010
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 sr/01-introduction/01-chapter1.markdown
@@ -1,12 +1,12 @@
# Почетак #
-Ово поглавље прича о почетку рада са Гитом. We will begin at the beginning by explaining some background on version control tools, then move on to how to get Git running on your system and finally how to get it setup to start working with. At the end of this chapter you should understand why Git is around, why you should use it and you should be all setup to do so.
+Ово поглавље прича о почетку рада са Гитом. На почетку, почећемо објашњавајући позадину алата за контролу верзије, затим ћемо прећи на то како покренути Гит на свом систему и коначно на то како га подесити и започети рад са њиме. На крају овог поглавља требало би да разумете зашто постоји Гит, зашто га требате користити и како га подесити за рад.
## О контроли верзије ##
-Шта је контрола верзије и зашто би требало да бринеш? Контрола верзије је систем који снима промене над фајлом или скупом фајлова у времену да би се после могла вратити поједина верзија по потреби. For the examples in this book you will use software source code as the files being version controlled, though in reality you can do this with nearly any type of file on a computer.
+Шта је контрола верзије и зашто би требало да знате за то? Контрола верзије је систем који снима промене над фајлом или скупом фајлова у времену да би се после могла вратити поједина верзија по потреби. У примерима у овој књизи користићете изворни код програма као фајлове чије верзије се контролишу, иако у реалности ово се може искористити за скоро било који тип фајла на компјутеру.
-If you are a graphic or web designer and want to keep every version of an image or layout (which you would most certainly want to), a Version Control System (VCS) is a very wise thing to use. It allows you to revert files back to a previous state, revert the entire project back to a previous state, compare changes over time, see who last modified something that might be causing a problem, who introduced an issue and when, and more. Using a VCS also generally means that if you screw things up or lose files, you can easily recover. In addition, you get all this for very little overhead.
+Ако сте графички или веб дизанер и желите да чувате сваку верзију слике или шаблона (што сигурно желите), мудро је користити систем за контролу верзија (VCS). Он омогућава да се фајлови врате на претходна стања, да се цео пројекат врати на неко стање из прошлости, да се пореде промене током времена, да се види ко је последњи мењао и шта те се тако брже дође до узрока проблема, ко је направио проблем и када, и више. Коришћење VCS генерално значи да ако нешто зезнете или изгубите фајлове, лако се ствари могу поправити. Уз то, све ово долази уз врло мало додатног посла.
### Локални системи контроле верзије ###

0 comments on commit cccb575

Please sign in to comment.