Skip to content

medijpratiba/medijpratibai

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medijpratiba.lv WordPress spraudnis

Izglītojoša medijpratības spēle tiešsaistē bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma

WordPress spraudņa pamats, lai varētu izmantot medijpratiba.lv spēles jautājumus savā WordPress mājas lapā.

Instalēšanas iznstrukcijas: Medijpratība jautā repozitorijā