Karakter Tanıma - Solving Captcha with OCR
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ff
fg
Form1.frm
Form1.frx
Liste.txt
Project1.vbp
Project1.vbw
README.md
VeriTabani.bas
asdasd.xls
ss.png

README.md

Visual Basic 6 - Karakter Tanıma - Solving Captcha with OCR

19 yaşında iken (2011 Ağustos), hiçbir kaynaktan faydalanmadan sadece kendi çabalarım ile geliştirmiş olduğum karakter tanıma projem. Algoritması 2 adet resimin yüzde cinsinden benzerlik oranının çıkarılmasına dayanmaktadır. Yani 1.Resim ile 2.Resimin, "ceza-ödül" puanlama sistemi kullanılarak, piksel değerlerinin kıyaslanması temeline dayanmaktadır.

Screenshot