parrowdo module to update sparrow tool chain on target host.
Perl6
Latest commit dcf4311 Mar 27, 2017 @melezhik rename meta

README.md

SYNOPSIS

Sparrowdo module to install/update Sparrow toolchain on target host.

Install

$ panda install Sparrowdo::Sparrow::Update

Usage

$ cat sparrowfile

module_run 'Sparrow::Update';

Author

Alexey Melezhik

See also

SparrowDo