EBook website.
Python JavaScript CoffeeScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
sudarmaa
.gitignore
INSTALL
README
setup.py

README

ELibrary

Онлайн номын сан. 

Энэхүү хэрэгжүүлж буй төсөл нь нээлттэй мэдлэгийг бий болгох, хэн нэгнээс хараат бус өөрийгөө хөгжүүлэхэд 
ном сурах бичгийг агуулж оюутан сурагч, залуучууд хэн бүхэнд нээлттэй байлгахыг зорих болно. Програм хангамж 
нь өөрөө нээлттэй ба түүнд агуулагдах агуулга нь мөн нээлттэй байх болно. 

Зөвхөн Монгол улсын мэдлэгийг оруулна гэлтгүй бусад нээлттэй мэдлэгийн төслүүдээс дэмжлэг авах болно.

Холбоосууд:
    Гутенберг - http://www.gutenberg.org/
    Хан-Академи - http://www.khanacademy.org/