Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Projenin Amacı

Bu projede amaçlanan; Ubuntu Server kurmak ve kullanabilmek, iptables yapılandırmasını yapabilmek, gelen-giden trafiği kontrol edebilmek, MySql ile veri tabanı işlemlerini gerçekleştirebilmek, bu işlemleri sunucudan kontrol altına alabilmek, çeşitli programlama dilleri ile mikroblog oluşturabilmek, blog içerisinde veri tabanı işlemlerini gerçekleştirebilmektir. Özetle; Ubuntu Server' ı öğrenmek ve ilerisinde server üzerinden ek yapılar kullanarak işleyişi gözlemlemektir.

Kullanılan Teknolojiler

 • Virtual Box
 • Ubuntu Server
 • Python
 • NodeJS
 • MySql
 • Wordpress

Uygulama Aşamaları

Yapılanlar :

 • Virtual Box kuruldu.
 • Ubuntu Server kuruldu.
 • Ubuntu Server üzerinde güncellenmeler yapılıp ağ ayarları yapılandırıldı.
 • MySql kuruldu.
 • MySql ile veri eklenip listelendi.

Yapılacak olanlar :

 • Server'a bilgisayardan SSH ile bağlanarak gerekli ayarlamalar.
 • Bilgisayardan SSH ile(PuTTY vb. kullanarak) sunucuya bağlanabilme.
 • Sunucuda iptables yapılandırması yaparak, kural ekleme-çıkarma işlemleri ve gelen-giden trafiği engelleme.
 • MySql bilgisayardan bağlanmak için istemci kurmak ve tüm IP'lerden bağlantı kabul edilmesini sağlayabilme.
 • Mikroblog oluşturmak ve web üzerinden veri girip görüntüleyebilme(Python ve NodeJS ile)
 • Blog içerisine Python ve NodeJs'in Ubuntu Server üzerinden nasıl çalıştığını anlatacak yazılar yazabilme.
You can’t perform that action at this time.