Browse files

x: kurulumun hemen başında (eğer yoksa) 19 paket deposunu ekle

  • Loading branch information...
1 parent 8445628 commit 4135f3a1cce23259cc739a4a0daca516a5375b35 @roktas roktas committed Dec 25, 2011
Showing with 69 additions and 12 deletions.
  1. +55 −6 bin/x
  2. +14 −6 bin/x.in
View
61 bin/x
@@ -864,6 +864,47 @@ installgems() {
done
}
+# debian paket deposu ekle
+adddebrepository() {
+ local name repository distribution components keyurl
+
+ [ $# -ge 5 ] || bug "argüman sayısı eksik"
+
+ name="$1"
+ repository="$2"
+ distribution="$3"
+ components="$4"
+ keyurl="$5"
+
+ case "$distribution" in
+ ""|-) distribution=$(lsb_release -s -c 2>/dev/null ||:) ;;
+ esac
+ case "$components" in
+ ""|-) components='main' ;;
+ esac
+ case "$repository" in
+ http:|ftp:) ;;
+ *) repository="http://${repository}" ;;
+ esac
+ case "$keyurl" in
+ http:|ftp:) ;;
+ "") ;;
+ *) keyurl="http://${keyurl}" ;;
+ esac
+
+ list=/etc/apt/sources.list.d/$name.list
+ if [ ! -f "$list" ]; then
+ sudoattempt
+ sudo sh -c "cat >$list <<EOF
+deb $repository $distribution $components
+EOF
+"
+ if [ -n "$keyurl" ]; then
+ wget "$keyurl" -qO- | sudo apt-key add -
+ fi
+ fi
+}
+
# verilen dizgilerin ilk harflerini büyüt
titlecase() {
local s
@@ -1513,6 +1554,20 @@ go() {
# Ön kurulum
# ---------------------------------------------------------------------
+ sudoattempt
+
+ say "19 paket deposu (yoksa) ekleniyor..."
+ adddebrepository \
+ "19" \
+ "http://deb.ondokuz.biz" \
+ "sid" \
+ "main contrib non-free" \
+ "deb.ondokuz.biz/archive.key" ||:
+
+ say "Paket indeksleri güncelleniyor..."
+ xaptget update ||:
+ HAS_APT_UPDATED=yes
+
# Gerekli paketleri kontrol et, bir nedenle kuramazsak devam etme.
# XXX Bu denetimi paket adıyla program adının aynı olması varsayımı
# altında programın varlığına bakarak yapıyoruz. dpkg-query yoluyla
@@ -1526,12 +1581,6 @@ go() {
if [ -n "$missing" ]; then
say "'$(echo $missing)' paket(ler)i kurulu değil. " \
"Önce bunlar kurulacak."
-
- say "Paket indeksleri güncelleniyor..."
- sudoattempt
- xaptget update ||:
- HAS_APT_UPDATED=yes
-
xaptget install $missing
# Kurulum için bize gereken tüm paketler artık kurulmuş olmalı.
View
20 bin/x.in
@@ -479,6 +479,20 @@ go() {
# Ön kurulum
# ---------------------------------------------------------------------
+ sudoattempt
+
+ say "19 paket deposu (yoksa) ekleniyor..."
+ adddebrepository \
+ "19" \
+ "http://deb.ondokuz.biz" \
+ "sid" \
+ "main contrib non-free" \
+ "deb.ondokuz.biz/archive.key" ||:
+
+ say "Paket indeksleri güncelleniyor..."
+ xaptget update ||:
+ HAS_APT_UPDATED=yes
+
# Gerekli paketleri kontrol et, bir nedenle kuramazsak devam etme.
# XXX Bu denetimi paket adıyla program adının aynı olması varsayımı
# altında programın varlığına bakarak yapıyoruz. dpkg-query yoluyla
@@ -492,12 +506,6 @@ go() {
if [ -n "$missing" ]; then
say "'$(echo $missing)' paket(ler)i kurulu değil. " \
"Önce bunlar kurulacak."
-
- say "Paket indeksleri güncelleniyor..."
- sudoattempt
- xaptget update ||:
- HAS_APT_UPDATED=yes
-
xaptget install $missing
# Kurulum için bize gereken tüm paketler artık kurulmuş olmalı.

0 comments on commit 4135f3a

Please sign in to comment.