Branch: master
Find file History
Latest commit a5e3e5e Jan 15, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
faces yuz taninama dokümanı ve csharp emgucv örneği Sep 27, 2018
README.en-US.md Create README.en-US.md Jan 15, 2019
README.md Update README.md Jan 15, 2019
facerec_with_gui.py GOTURN Tracker Algoritması Oct 25, 2018

README.md

English | Türkçe

face_recognition Kütüphanesi ile Yüz Tanıma

Çalıştırmak için:

python facerec_with_gui.py

Çalıştığında bu dizinde yer alan faces klasörü içerisindeki yüzler train eder, etiket olarak ise fotoğrafın adını kullanır.

Örneğin;

  • mesut.png
  • ahmet.jpg
  • ayse.jpeg
  • mehmet.jpg

şekkinde bir yüz listeniz olursa train için etiketlerde mesut, ahmet, ayşe ve mehmet olacaktır. Bir kişi için birden fazla yüz kullanarak eğitim yapmak isterseniz de aşağıdaki şekilde yüzleri numaralandırabilirsiniz ;

  • mesut_1.png
  • mesut_2.png
  • mesut_3.jpg

Bağımlılıklar:

  • Python 3.x
  • face_recognition
pip install face_recognition
  • OpenCV
pip install opencv-python

Video

Python ile Yüz Tanıma - Youtube