Skip to content
Robert van Bregt (.nl)
CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.forestry
archetypes
content
data
etc/indiekit
layouts
media/photos/2019/11/23
static
themes
.gitignore
.gitmodules
README.md
config.toml
netlify.toml
new
note

README.md

Netlify Status Netlify Uptime Robot ratio (30 days) Website

robertvanbregt.nl

Permalinks

Permalinks naar berichten zijn altijd een pad vanaf de root van de server met <jaar>/<maand>/<dag>/<slug>/. Deze staat los van de organisatie van de content in het CMS.

Organisatie van content

Uitgangspunt is, om een pagina en de bijbehorende resources (afbeeldingen, video, audio etc.) bij elkaar te houden. Dit kan door ze bij elkaar in een map op te slaan. Hugo noemt dat Page Bundles.

Voor het Grotius thema is het nodig alle post types op te slaan in een aparte sectie.

In een sectie kan het aantal mappen (1 per pagina) flink oplopen. Daarom is een vorm van organisatie op zijn plaats. Bijvoorbeeld om op datum berichten te kunnen terugvinden. Dat kan door de datum vooraan op te nemen in de mapnaam, of door de mappen in een diepere structuur van submappen te bewaren. Ik heb er voor gekozen dezelfde indeling aan te houden als de permalink structuur. Vaak zal er dan maar 1 of een enkel bericht per datum zijn. Met alleen een map per datum blijft dat aantal nog steeds behoorlijk over de jaren heen en een map per jaar geeft wel meer organisatie, maar daarbinnen loopt het dan toch nog flink op. Kortom, toch maar een diep geneste structuur.

Artikelen

Artikelen zijn georganiseerd

Notities

Notities worden allemaal opgeslagen in één map. De bestandsnaam is de epoch timestamp. De permalink is gemaakt uit de datum en de filename.

Aannames:

  • Notities hebben geen titel. Om geen slug in het bestand te hoeven opslaan,
  • Notities hebben geen afbeelding. Daarom hoeven ze niet als page bundle te worden bewaard.
You can’t perform that action at this time.