Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
cfg
dist
src
test
.babelrc
.editorconfig
.eslintrc
.gitignore
.yo-rc.json
README.md
karma.conf.js
package.json
server.js
webpack.config.js

README.md

uruchomienie w trybie dev

npm start # lub npm run serve

uruchomienie wykorzystując pliki z katalogu dist

npm run serve:dist

generowanie plików do katalogu dist + kopiowanie zasobów statycznych

npm run dist

urumienie testów

npm test

uruchomienie testów wraz z re-testem przy zmianie pliku

npm run test:watch

uruchomienie lintera (dzieje się też automatycznie po testach)

npm run lint

czyszczenie katalogu dist

npm run clean

kopiowanie statycznych zasobów

npm run copy