Skip to content
HCTP180 ~ Mehmet Sezer - Güney Kırık
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 2 commits ahead, 8 commits behind hackinoks:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
firebase
README.md

README.md

Rememberry!

Selam! Ben, Rememberry! Alzheimer hastalığına sahip kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve daha güvenli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için varım. Temel görevlerim, unutulan günlük temel aktivitelerin nasıl yapıldığını hatırlatmak.

Özellikler

  • Temel aktivitelerin basamak basamak nasıl yapıldığını hatırlatmak.
  • Hangi zaman aralıklarında hangi ilaçların içileceğini hatırlatmak.
  • Kullanıcının beni unutmasına karşın, kendimi tanıtmak.
  • Karşıdan karşıya nasıl geçileceğini adım adım anlatmak.

Kimlerin işine yararım?

  • Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştırırım.
  • Alzheimer hastalarının yakınlarının nispeten içlerinin daha rahat olmasına katkı sağlarım.
  • Huzur evlerinde gönül rahatlığıyla kullanılabilirim.

Gelecekte Ben

Unutkanlık yaşayan yaşlıların ve alzheimer hastalarının sürekli yanlarında bulunmak, ihtiyaçları olduğu her anda hemen destek olmak istiyorum. Geliştirilecek olan yeni özelliklerimle bütün durumlarda yarım sağlayacağım!

You can’t perform that action at this time.