Skip to content
Výchozí šablona solution pro ASP.NET Core RESTful Web Api
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
scripts
src
.gitignore
LICENSE
README.md
install.cmd

README.md

Build status Build status

ASP.NET Core RESTful Web Api

Repositář obsahuje zdrojové kódy solution, kterou je možné použít jako výchozí šablonu pro vývoj RESTového Web API postaveného na technologii ASP.NET Core.

Repositář se skládá ze dvou částí:

 • doc - dokumentace, kompilovaná do podoby webu restapi.cz
 • src - zdrojové kódy výchozí solution

Status

 • doc - draft, neobsahuje nyní relevantní informace, testuje se workflow
 • src - proof of concept

Současný stav projektu je ve fázi prototypu.

Technologie

 • ASP.NET Core 2.2
 • EF Core 2.2
 • Windsor Castle 4.2
 • BeatPulse 3.0
 • Swashbuckle 4.0
 • AutoMapper 8.0
 • MSTest, Moq, FluentAssertions

 

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

Webové API na zakázku

Chystáte se napsat vlastní webové API? Nedělejte chyby, které udělaly tisíce vývojářů. Využijte mé služby a navrhneme skvělé Web API společnými silami. Poskytuji konzultace, školení, workshopy i vývojářskou kapacitu pro návrh architektury vašeho budoucího API, na kterém se vám bude dobře stavět.

👉 Více o mně najdete na miroslavholec.cz

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

 

Guidelines

Cílem solution (src) je poskytnout vývojářům výchozí šablonu, pro tvorbu RESTových Web API postavených na webovém frameworku ASP.NET Core a souvisejících technologiích (viz. výše). Architektura celého řešení zohledňuje dle priority od nejdůležitější:

 • standardy, RFC v souvislosti s protokolem HTTP(S) a souvisejícími
 • ustálené zvyklosti vycházející z architektonického stylu REST
 • řešení vhodná pro obecná robustní API

Šablona solution má přínos zejména pro vývojáře, jejichž cílem je stavba robustního Web API, které má být obecné a dostupné pro širokou technickou veřejnost. Reflektuje především standardy a ustálené zvyklosti, jejichž dodržení je bezpodmínečné pro použitelnost.

You can’t perform that action at this time.