WFirma.pl missing API method written in Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
wfirma_expenses_add.gemspec

README.md

WFirma Expensess ADD

To prosty skrypt, logujący się na konto WFirma i dodający fakturę wydatkową. Powstał z powodu braku obsługi wydatków w oficjalnym API.

Konstruktor głownej metody przyjmuje następujące argumenty:

  • login
  • hasło
  • nip
  • numer faktury
  • kwota brutto
  • data - wszystkie daty w polach w panelu WFirma wypełniane są identycznie (skrypt został stworzony głównie do księgowania faktur z OVH)

Przykład użycia:

Wfirma::Expenses::Add.new('login@mail.com', 'haslo123.321', '9998880011', 'FV1/2015', '123.00', '2015-10-10').run!