Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (14 sloc) 1.17 KB
description
Hvad er Previsto og hvad kan det gøre for dig?

Introduktion

Previsto's formål

Previsto er et planlægningsystem målrettet virksomheder i servicebranchen. Vinduespudsere, rengøringsfirmaer, skorstensfejere, sælgere og hjemmehjælpere er blot nogle få eksempler på dem der allerede nyder stor gavn af at planlægge deres arbejde med Previsto.

{% hint style="success" %} Previsto's udmærker sig ved at kunne indberegne kørselsafstande mellem medarbejdere og kunder, og kan dermed beregne de kortest mulige ruter for arbejde der kræver meget kørsel. Det betyder mindre forurening samt store besparelser. {% endhint %}

På disse sider beskrives Previsto's funktioner og muligheder i praksis. Artiklerne fører dig fra oprettelse af din egen konto i Previsto helt til fakturering af udført arbejde.

API til udvikler

Er du mere interesseret i hvordan du kan integrere med Previsto kan du læse om vores REST API til softwareudviklere her.

Feedback

Feedback er meget velkomment! Har du en idé eller noget vi kan gøre bedre, så kontakt os via mail på support@previsto.com