Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (15 sloc) 543 Bytes

Automatisk fakturering

Når du integrerer Previsto med et eksternt regnskabssystemet opnår du det bedste af 2 verdener:

  • Et planlægningssystem med fokus på udførelse af dit arbejde
  • Et regnskabssystem med fokus på din økonomi.

Systemer Previsto integrerer med

Systemer Previsto senere vil integrere med

  • Zipbooks
  • Hiveage
  • Wave Accounting
  • Akaunting
  • Debitoor (Worldwide)
  • Fiken (Norge)
  • Economic (Danmark)