Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (8 sloc) 533 Bytes
description
Previsto er planlægning, men der skal også føres regnskab

Grundlæggende om fakturering

De fleste virksomheder der beskæftiger sig i servicebranchen har behov for at fakturere deres kunder direkte. Previsto giver dig mulighed for det ved at integrere med eksterne regnskabssystemer.

Der er 2 forskellige arbejdsgange du kan vælge når du vil fakturere det arbejde du har planlagt og udført med Previsto:

{% page-ref page="manuel-fakturering.md" %}

{% page-ref page="automatisk-fakturering/" %}