Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (9 sloc) 888 Bytes
description
Sådan integrerer du manuelt til eksternt regnskabssystem

Manuel fakturering

Denne arbejdsgang fungerer med de fleste eksisterende regnsskabssystemer, men kræver – i kontrast til den automatiske arbejdsgang – mere manuelt arbejde. Opsætningen er enkel; Du skal blot gøre følgende for hver kunde du opretter i Previsto:

  1. Find kundens kundenummer (eller et andet unikt nummer for kunden) i dit regnskabssystem.
  2. Opret kunden i Previsto. Ved oprettelse angiver du kundenummeret i feltet kundenummer.
  3. Gem kunden og fortsæt med næste kunde.

Når du har angivet kundenummer for dine kunder, vil nummeret automatisk figurere på de arbejdsseddeler du henter fra Previsto. Du kan dermed udskrive en dags udført arbejde, se præcis hvilke kunder der skal faktureres og let finde dem frem i dit regnskabssystem så du kan påbegynde fakturering.