Function converts price in PLN from number to words. Funkcja zamienia kwotę PLN z liczby na wersję słowną.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
pln_price.c
pln_price.h
price_example.c

README.md

PLN price to words

Function converts price in PLN from number to words.

Example use of function can be found in price_example.c

Example price: 123456789.01

Result: sto dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 1/100

Kwota słownie

Funkcja zamienia kwotę PLN z liczby na wersję słowną.

Przykład użycia funkcji znajduje się w pliku price_example.c

Przykładowa kwota: 123456789.01

Wynik: sto dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 1/100