Baza danych, funkcje i przykładowe GUI do wyświetlania informacji o polskich kodach pocztowych.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
kody1
kody1.py
kody2
kody2.py
pc_base.db
pykody.py

README.md

(py) Kody Pocztowe

Baza danych polskich kodów pocztowych

Jest to baza danych SQLite zawierająca informacje o polskich kodach pocztowych - kody oraz dane o miejscowościach i uliach przypisanych do tych kodów. W paczcie są 2 programy z przykładowym zastosowaniem bazy. Za pomocą programu konta1 (konta1.py) po wpisaniu kodu pocztowego zostają wyświetlone wszystkie informacje o tym kodzie. W programie konta2 (konta2.py) można wyszukać kod pocztowy wybranej miejscowości, województwa i ulicy.

Wymagania:

  • Python 3
  • GTK+ 3
  • SQLite 3

OS:

  • Linux
  • Windows

Strona programu na GitHub