Skip to content
A LaTeX template for the creation of BSc and MSc theses; dpt. KRIS.
TeX Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
listings
modules
.gitignore
LICENSE
LaTeX_sablona.pdf
README.md
beamercolorthemeUNIZA.sty
beamerfontthemeUNIZA.sty
beamerinnerthemeUNIZA.sty
beamerouterthemeUNIZA.sty
beamerthemeUNIZA.sty
bibliography.bib
iso-fullcite.cbx
iso-numeric.bbx
iso-numeric.cbx
iso-numeric.dbx
iso.bbx
iso690.bst
iso690_chrono.bst
iso690_locale.sty
iso690_nosort.bst
kap_citacie.tex
kap_latex.tex
kap_sablona.tex
kap_typografia.tex
kap_uvod.tex
main.tex
paper.tex
presentation.tex
priloha1.tex
slovak.lbx
uniza.cls
uniza_utils.sty

README.md

KRIS Template

A LaTeX template for the creation of BSc and MSc theses; dpt. KRIS.

Návod

Vykompilovanú formu šablóny s návodom (nemusí ísť o najaktuálnejšiu verziu) je možné nájsť tu.

Ako skompilovať

Latexmk

Kompilácia dokumentu sa dá realizovať štandardne. Môžeme však odporúčať použitie nástroja latexmk – v tom prípade sa dajú použiť príkazy v nasledujúcom tvare:

mkdir -p auxfiles
latexmk -silent -bibtex -outdir=auxfiles -pdf -pdflatex="pdflatex -synctex=1 --shell-escape %O '\def\auxfiles{}\input{%S}'" main.tex

Prvý príkaz vytvorí pomocný adresár auxfiles (ak ešte neexistuje). Do tohto adresára sa uložia pomocné súbory aj výsledný PDF súbor – inak by sa uložili medzi zdrojové súbory, čo by bolo značne neprehľadné.

Ako vidno, namiesto názvu tex súboru zadávame \def\auxfiles{}\input{%.tex}, t.j. definujeme pomocné makro auxfiles, ktoré indikuje, že pomocné a výstupné súbory sa ukladajú do pomocného adresára auxfiles.

TexStudio + Latexmk

Ak sa kompilácia spúšťa z prostredia TeXStudio, dá sa tiež použiť latexmk. Príkaz bude vyzerať nasledovne:

latexmk -silent -bibtex -outdir=auxfiles -pdf -pdflatex="pdflatex -synctex=1 --shell-escape %%O '\def\auxfiles{}\input{%%S}'" %

Treba ho vložiť do políčka Latexmk, ku ktorému sa pristupuje cez Options->Configure TeXstudio->Commands. Následne treba v záložke Build zvoliť ako Default Compiler tiež Latexmk.

Okrem toho je dobré v tej istej záložke zvoliť možnosť Show Advanced Options a v dolnej časti okna nastaviť cesty Log File, PDF File a Commands na auxfiles.

Vo Windows-ovej verzii sa namiesto latexmk zadá latexmk.exe.

TexStudio + pdflatex

Ak inštalácia LaTeX-u nedisponuje nástrojom latexmk, dá sa namiesto neho použiť aj priamo pdflatex. V tom prípade sa dá TexStudio konfigurovať nasledovne:

pdflatex -shell-escape -synctex=1 -output-directory auxfiles -interaction=nonstopmode "\def\auxfiles{}\input{%.tex}"

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, na operačnom systéme Windows sa namiest pdflatex zadá pdflatex.exe.

Okrem tohto nastavenia je potrebné v záložke Build zvoliť ako bibliografický nástroj (nastavenie Default Bibliography Tool) Biber.

Balíček encxvlna

Slovenská typografia je charakteristická mierne excentrickou požiadavkou, že niektoré predložky a spojky sa nesmú sádzať na konci riadka. Ak sa tam vyskytnú, musia sa už zalomiť do nasledujúceho riadka. Na realizáciu tejto funkcionality v LaTeX-u je potrebné použiť balíček encxvlna.

Tento balíček vyžaduje aktiváciu systému enctex. V inštalácii TeXLive je možné enctex aktivovať buď pre užívateľa, alebo pre celý systém. V oboch prípadoch je na to vytvoriť súbor s názvom fmtutil.cnf, ktorý bude obsahovať:

pdflatex pdftex language.dat -enc -translate-file=cp227.tcx *pdflatex.ini

Kľúčová je časť -enc, ktorá hovorí, že sa má povoliť enctex.

Aktivácia enctex-u pre užívateľa

V prípade aktivácie pre užívateľa je súbor fmtutil.cnf potrebné umiestniť do domovského adresára užívateľa, na cestu texmf/web2c.

Následne treba z príkazového riadku spustiť príkaz:

fmtutil -user --all

ktorý nanovo prekompiluje užívateľské LaTeX formáty tak, že príkaz pdflatex bude mať aktivovaný enctex.

Aktivácia enctex-u pre celý systém

V prípade aktivácie pre celý systém sa súbor fmtutil.cnf umiestni do adresára LaTeX-ovej inštalácie, na cestu texmf-local/web2c. Následne je znovu potrebné prekompilovať LaTeX formáty, lenže systémové. Používa sa na to príkaz:

fmtutil -sys --all

Keďže príkaz modifikuje systémovú inštaláciu, môže byť potrebné spustiť ho s administrátorskými privilégiami. Napr. na Ubuntu sa to dosiahne pomocou príkazu sudo.

Šablóna na prezentácie

Súbor presentation.tex obsahuje šablónu prezentácií v univerzitnom štýle (farby sú pre elektrotechnickú fakultu). Štýl je mierne upravený oproti PowerPoint-ovej šablóne: spodná lišta je presunutá hore a používa sa na zobrazovanie nadpisov.

Šablóna je realizovaná pomocou balíčka beamer. Ku šablóne prezentácií patria štýlové súbory s príponou .sty, ktorých názov začína na beamer. Ak sa majú tieto súbory inštalovať centrálne (aby sa nemuseli prikladať ku každej jednej prezentácii), inštalácia prebieha rovnako ako inštalácia iných tém pre beamer. Súbory je teda potrebné okopírovať do priečinka tex/latex/beamer/uniza v rámci LaTeX inštalácie, resp. do užívateľského texmf adresára.

Šablóna takisto používa aj štýlový súbor uniza_utils.sty, na ktorom je založená aj šablóna dokumentov.

You can’t perform that action at this time.