Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
css
fonts
js
README.md
index.html

README.md

Ukázkový manuál dodávaný k nakódovaným šablonám

Živá ukázka zde.

Manuál je dodáván pouze v případě, že se bude šablona kódovat podle mých postupů. Případně se můžeme dohodnout na jeho upravení, ale jedná se o placenou práci.

Tento manuál nemusí být zcela aktuální.

You can’t perform that action at this time.