Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
110 lines (73 sloc) 1.99 KB
:*:/do:: ;slušně pozdraví
If(A_hour < 3)
Send, Dobrý pozdní večer,`n`n
else if (A_hour >=3 && A_Hour < 9)
Send, Dobré ráno,`n`n
else if (A_hour >=9 && A_Hour < 11.5)
Send, Dobré dopoledne,`n`n
else if (A_hour >=11.5 && A_Hour < 12.5)
Send, Dobré poledne,`n`n
else if (A_hour >=12.5 && A_Hour < 17.5)
Send, Dobré odpoledne,`n`n
else if (A_hour >=17.5 && A_Hour < 19)
Send, Dobrý podvečer,`n`n
else
Send, Dobrý večer,`n`n
return
^!e::Run C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Evernote.exe /NewNote ;otevře novou poznámku v Evernote
Insert::Send, {Media_Play_Pause}
^!m:: ;pauzne přehrávač na tři minuty
Send, {Media_Play_Pause}
Sleep, 180000
Send, {Media_Play_Pause}
return
^!t::Run https://trello.com/b/CxQQsVLu/to-do
^!l::Run www.toggl.com
^!i::Run http://jizdnirady.idnes.cz/brno/spojeni/
^!f::Run www.facebook.com
f4 & SC126::return ;vypne klávesu f4
f6 & SC126::return
f7 & SC126::return
RWin::#Tab
#w::Send !{F4}
^#w::Shutdown, 1
^#r::Shutdown, 2
:*:...::…
::--::–
:*:"_::“
:*:_"::„
:*:|"::“
:*:"|::”
:*:''::’
:*:/mk::Michal Kašpárek
:*:/euro::€
:*:/c::©
:*:/x::×
:*:/1/2::½
:*:/stup::°
:*:/promile::‰
:*:/apostrof::’
:*:/palce::"
:*:Roszke::Röszke
:*:/x::×
:*:-->::→
:*:/via::ᔥ
:*:/datum::
FormatTime, CurrentDateTime,, d. M. yyyy
SendInput %CurrentDateTime%
Return
^+x::
oCB := ClipboardAll ; save clipboard contents
Send, ^c
ClipWait,1
SendInput [%ClipBoard%](http://%ClipBoard%)
ClipBoard := oCB ; return original Clipboard contents
Return
^+v:: ; vloží ze schránky text bez formátování (zdroj: http://www.autohotkey.com/board/topic/32037-keyboard-macro-question/)
Clip0 = %ClipBoardAll%
ClipBoard = %ClipBoard%
Send ^v
Sleep 2
ClipBoard = %Clip0%
VarSetCapacity(Clip0, 0)
Return
You can’t perform that action at this time.