Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

Doctrine Forms

Instalace

$ composer require mpospiech/doctrine-forms

Použití

Každý formulář musí být zaregistrován jako služba.

services:
	- App\Forms\BaseFormFactory
	- App\Forms\BaseFormChangeValuesFactory
	- App\Forms\BaseFormWithTemplateFactory

Vytvoření komponenty formuláře v presenteru

class FormPresenter extends \Nette\Application\UI\Presenter {
	/** @var BaseFormFactory @inject */
  public $baseFormFactory;
  
  /** @var DoctrineEntity */
  private $currentEntity; // pokud se ma jednat o update
  
  public function createComponentBaseForm() {
  	$component = $this->baseFormFactory->create(DoctrineEntity::class, ($this->currentEntity ? $this->currentEntity->id : 0));
    
    $self = $this;
    $component->addAfterSuccess(function() use ($self) {
    	$self->redirect('this');
    });
    
    $form = $component->getForm();
    
    $form->onSuccess[] = function(\Nette\Forms\Form $form, \Nette\Utils\ArrayHash $values) use ($self) {
    	if ($values->id) {
      	$self->flashMessage('Hodnoty formuláře byly úspěšně upraveny.', 'success');
      } else {
      	$self->flashMessage('Hodnoty z formuláře byly úspěšně uloženy.', 'success');
      }
    };
    
    return $form;
  }
}

Základní formulář

class BaseFormFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum')
    	->setAttribute('placeholder', 'dd.mm.YYYY');
  }
}

Formulář se změnou hodnot před uložením

class BaseFormChangeValuesFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum');
    
    $this->onBeforeSuccess[] = [$this, 'change'];
  }
  
  public function change(\Nette\Utils\ArrayHash $values) {
  	$values->date = \Nette\Utils\DateTime::createFromFormat('d.m.Y', $values->date); // do entity pro hodnotu date bude nyni odeslana instance DateTime
  }
}

Formulář s individuální šablonou

class BaseFormWithTemplateFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function __construct(\Kdyby\Doctrine\EntityManager $entityManager, \Nette\Application\UI\ITemplateFactory $templateFactory)
	{
		parent::__construct($entityManager, $templateFactory);

		$this->setTemplate(__DIR__ . '/baseForm.latte', ['variable' => 'valueVariable']);
	}

	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum')
    	->setAttribute('placeholder', 'dd.mm.YYYY');
  }
}

Šablona

{form $form}
	<div class="row">
		{label name /}
  	<input n:name="name">
  </div>
  <div class="row">
		{label description /}
  	<input n:name="description">
  </div>
  <div class="row">
		{label date /}
  	<input n:name="date">
  </div>
  
  <div class="row">
  	<input n:name="save">
  </div>
{/form}

Rozšířené nastavení formuláře

Nastavování jednotlivých formulářových komponent

// vypnute uložení hodnoty do databáze
$form->addText('name', 'nameValue')
  ->setOption('autoSet', false);

// vypnuté nastavení výchozí hodnoty
$form->addText('name', 'nameValue')
  ->setOption('setDefaultValue', false);
You can’t perform that action at this time.