Záznamy o důležitých rozhodnutích v zastupitelstvech
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
api
db
devel
pilot
smarty/templates
www
.gitignore
README.md

README.md

Hlasovali.cz

Projekt uchovává záznamy o důležitých rozhodnutích v zastupitelstvech, která jsou ručně vybrána a popsána editory.

Diskuse

Real-time diskuse ve skupině na Telegramu

API

Projekt má kompletní read/write API

Source

Celý projekt je open source.

Requirements/Installation:

PHP5, FontAwesome, Smarty3, Inkscape

Notes:

cp www/settings_example.json settings.json
sudo apt-get install fonts-font-awesome
sudo apt-get install inkscape
mkdir www/pages/cache
mkdir www/pages/cache/png
mkdir www/pages/cache/svg
sudo chown -R www-data:www-data www/pages/cache