Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:BaseXdb/basex

  • Loading branch information...
2 parents dc6e5c0 + 61d703c commit e1485142fa89bffb604035517c653ae011fc6fbe @ChristianGruen ChristianGruen committed May 29, 2012
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 src/main/resources/lang/Mongolian.lang
@@ -11,7 +11,7 @@ add_raw_files = Үлдсэн боловсруулагдаагүй фай
add_resources = Add Resources
adjust_nodes = Зангилаанаас текстрүү өөрчлөх
admin_static_% = Админ хэрэглэгч өөрчлөгдөж чадахгүй байна.
-all = All
+all = Бүгд
alter_pw = Нууц үг өөрчлөх
and_others = Болон бусад
are_you_sure = Та итгэлтэй байна уу?
@@ -91,7 +91,7 @@ db_updated_% = Өгөгдлийн сан '%' нь шинэчлэлт х
delete = Устгах
delete_all = Бүгдийг устгах
delete_nodes = Та устгахдаа итгэлтэй байна уу?
-delete_packages_% = % package(s) will be deleted.
+delete_packages_% = % багц устгагдах болно.
diacritics = Ялгах тэмдэгнүүд
dir_not_empty = Байршил хоосон биш байна
directory = Лавлах байршил
@@ -170,7 +170,7 @@ input_bar = Оролтын комманд хэсэг
input_format = Оролтын хэлбэр
input_path = Оролтын зам
input_size = Оролтын хэмжээ
-insert_new_data = Шинээр өгөгдөл оруулах
+insert_new_data = Өгөгдөл оруулах
install = Install
int_parser = Дотоод XML Parser-р хөрвүүлэх
interrupted = Interrupted.
@@ -180,7 +180,7 @@ italics = Налуу
java_lf = Жава хэлбэрээр харах болон ашиглах
kill_self_% = '%' өөрийгөө устгах боломжгүй.
language = Хэл
-license = BSD License
+license = BSD лиценз
line = Мөр
line_% = мөр %
main_options = Үндсэн тохиргоонууд
@@ -192,8 +192,8 @@ map_choice3 = Гарчиг, Хүрээгүй
map_choice4 = Гарчиг, жижиг хүрээтэй
map_choice5 = Гарчиг, том хүрээтэй
map_layout = Газрын байршил
-max_nr_of_hits = Maximum number of hits
-method = Method
+max_nr_of_hits = Оролтуудын хамгийн дээд утга
+method = Арга
more_skipped_% = %-аас илүү алгассан
name = Нэр
name_invalid_% = Нэр '%' буруу байна.

0 comments on commit e148514

Please sign in to comment.