Bunachar Náisiúnta Moirfeolaíochta | Irish National Morphology Database
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
adjective
noun
nounPhrase
preposition
verb
.gitattributes
.gitignore :neckbeard: Added .gitattributes & .gitignore files Jun 30, 2017
LICENCE
README.md

README.md

Bunachar Náisiúnta Moirfeolaíochta | Irish National Morphology Database

Is bailiúchán mór d’fhocail Ghaeilge é seo ina bhfuil taifead de na foirmeacha infhillte agus de na hairíonna teangeolaíocha éagsúla a bhaineann leo. Tá nach mór 43,000 iontráil sa bhunachar seo agus tiomsaíonn sé ainmfhocail, aidiachtaí, briathra agus réamhfhocail.

This is a large collection of Irish words which records their inflected forms and various other linguistic properties. The database contains some 43,000 entries and covers nouns, adjectives, verbs and prepositions.

Breis eolais | More info

I nGaeilge

In English

Foilseachán | Publication

Más ag tagairt don Bhunachar Náisiúnta Moirfeolaíochta i bhfoilseachán acadúil atá tú, moltar an páipéar seo a lua.

If you are referring to the Irish National Morphology Database from an academic publication, it is recommended that you cite this paper.

Měchura, Michal Boleslav (2014) ‘Irish National Morphology Database: a high-accuracy open-source dataset of Irish words’ in Proceedings of the First Celtic Language Technology Workshop, pp. 50-54

@inproceedings{mechura_gramadan_2014,
	title = {Irish {National} {Morphology} {Database}: a high-accuracy open-source dataset of {Irish} words},
	url = {http://www.lexiconista.com/gramadan-cltw-2014.pdf},
	booktitle = {Proceedings of the {First} {Celtic} {Language} {Technology} {Workshop}},
	author = {Měchura, Michal Boleslav},
	editor = {Judge, J. and Lynn, T. and Ward, M. and  Ó Raghallaigh, B.},
	year = {2014}
}

Féach freisin | See also

Gramadán: bogearra gramadaí Gaeilge | a computational grammar of Irish