Sterowanie pierniczkami Bridgemate II
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Aktywator
.gitignore
Aktywator.sln
Aktywator.txt
LICENSE
README.md

README.md

Aktywator

Aktywator służy do uruchamiania i sterowania pierniczkami Bridgemate II. Program powstał po wprowadzeniu w Polsce w 2011 r. nowych pierniczków, ponieważ programy liczące nie obsługiwały wszystkich nowych funkcji pierniczków.

Autorzy

Wspierane programy liczące

Aktywatora można używać z dowolnym programem liczącym, jednak niektóre funkcje (np. wczytywanie nazwisk) są napisane pod konkretny program. Wspierane programy liczące:

  • JFR Pary
  • RRBridge

Licencja

Program udostępniany jest na licencji GPLv2. Jej treść dostępna jest w pliku LICENSE.

Kod źródłowy programu dostępny jest w repozytorium: https://github.com/michzimny/aktywator.

Program zawiera część kodu źródłowego projektu BCDD. Ta część źródeł udostępniana jest w uproszczonej licencji BSD, kompatybilnej z licencją GPL reszty programu.

Wraz z programem dystrybuowana jest biblioteka będąca częścią pakietu MySQL Connector/NET, opublikowanego na licencji GPL.