Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
credentials.yml
error_log.csv
ics.py
index.html
index2.html
main.py
rrule_patched.py
style.css
style_bg.css

README.md

Rumskalender

Första uppladdning - fungerar, men behöver snyggas till. :)

Python 3.X Se även main.py och installera de moduler som importeras om du inte har dessa i ditt system

Vad behöver du ändra

I credentials.yml får du lägga till adressen till din publika googlekalender samt uppgifterna till din SFTP-server.

I main.py får du ändra variablerna indexHTML1-5 som skapar webbsidan och dessutom vaiablerna roomStatus i funktionerna upptaget() och valkommen()

I main.py i funktionerna fileUpload() och indexUpload() får du ändra sökvägarna till din lokala katalog samt på din server;

sftp.chdir("/var/www/bloggmu/public/rum/b213/")
filepath = "index2.html"
localpath = "/home/pi/kod/makerspace/index2.html"
filepath2 = "style.css"
localpath2 = "/home/pi/kod/makerspace/style.css"
filepath3 = "style_bg.css"
localpath3 = "/home/pi/kod/makerspace/style_bg.css"

Glöm inte att även ladda upp din index.html-fil till din server. Det är den du laddar med webbläsaren på den enhet som du ska ha som infoskärm.

Credits

Kalenderimportfunktionaliteten är en omarbetning och vidareutveckling av jeinarsson https://gist.github.com/jeinarsson/989329deb6906cae49f6e9f979c46ae7

You can’t perform that action at this time.