Permalink
Browse files

Wrong information in README

  • Loading branch information...
1 parent 74abb4e commit fc3cd5d43ed66b53916599fcb65aa3567347c178 Mihai Maruseac committed May 16, 2011
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.ro
View
@@ -47,7 +47,7 @@ total de celule vizitate din labirint. Pentru a sparge simetria, se punctează
și cea mai de jos linie pe care ajunge robotul.
Deoarece planurile au o rată mare de insucces, mutația are efecte majore în
-evoluție. De cele mai multe ori, o rată de mutație sub 10% nu va genera
+evoluție. De cele mai multe ori, o rată de mutație sub 20% nu va genera
soluția optimă (decât după un număr foarte mare de iterații, de multe ori
posibilele avansuri fiind distruse la generația următoare).

0 comments on commit fc3cd5d

Please sign in to comment.