📊 Web service to visualize examination statistics from courses at Linköping University.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
node_modules
php
public
src
README.md
package.json

README.md

Tentan.se

Webbtjänst för att se statistik från kurser på Linköpings universitet.
Finns även möjlighet att lägga till fler universitet i teorin, om datakälla finns.

Utvecklad av miii med hjälp av React och Flux.
Linköpings universitet är ej inblandade i detta projekt.

http://tentan.se/

Releaser

  • 2 April 2016: v1.0.0 BETA
  • 26 Juni 2016: v2.0.0