🚍 Web service to help bus travelers in Gävle, Sweden, to get information about next arrival and more (Not maintained)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
application
css
images
js
system
.htaccess
README.md
bussboten.apk
googlec9c43f158cf1fbd6.html
index.php
robots.txt
sitemap.xml

README.md

Bussboten

Webbtjänst för hjälpa bussresenärer i Gävle att få information om ankomsttider och liknande. Drevs med hjälp av data från tjänsten Realtime Light som lagrade GPS-positioner på bussar och hållplatser i Gävle. Hade bland annat funktionalitet för att hitta närmaste busshållplats och se bussarnas position i realtid.

Projektet var aktivt okt 2013 – nov 2015 då RealTime Lights positionsdata blev otillgänglig.