Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (12 sloc) 1.74 KB

این مخزن برای گزارش خطاهای وینوس است

این مخزن به عنوان یک انجمن عمومی برای جمع آوری بازخورد کاربران و بحث در مورد خطاها، ویژگی های از دست رفته یا امکانات مورد نظر برای برنامه وینوس ساخته شده است.


چگونگی گزارش خطا، ویژگی از دست رفته یا ارائه یک پیشنهاد

1. به زبانه Issues tab بروید
2. در مشکلات گزارش شده جستجو کنید تا ببینید آیا شخص دیگری قبل از شما آن خطا را گزارش داده یا خیر.
3. اگر کسی خطا را گزارش داده، می توانید به آن رأی دهید یا نظر خود را به آن اضافه کنید.
4. اگر کسی گزارش نداده باشد، بر روی گزینه New Issue کلیک کنید. برای گزارش خطا، لطفا نسخه سیستم عامل خود، نسخه وینوس و در صورت امکان مراحل مشاهده خطا را بنویسید.
5. اگر شما بیش از یک گزارش خطا دارید، اگر به هم نزدیک نباشند لطفا آنها را در مسائل مختلف جدا کنید.

اگر چندین مسائل و گزارش های خطا دارید و ارتباطی با هم ندارد، توصیه می کنیم آنها را در مسائل مختلف جدا کنید.
You can’t perform that action at this time.