Komutan Web Yönetim Sistemi Yenileme Çalışması
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with geekdinazor:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
agModul
ayarModul
cekirdek
komutaModul
komutan
komutanGuncelle
mpsModul
rehberModul
servisModul
static
surecModul
templates
.gitignore
README.md
calistir.sh
gerekler
git-guncelle
manage.py
migrate_yenile.sh
mops

README.md

komutan-next

Komutan Web Yönetim Sistemi Yenileme Çalışması

Bağımlılıkların kurulması

pip3 install -r gerekler

Uygulamayı deploy etme

git clone https://github.com/geekdinazor/komutan-next.git
python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 manage.py createsuperuser
python3 manage.py runserver

Modül ekleme

Sisteme yeniModul şeklinde bir modül eklemek için:

python3 manage.py startapp yeniModul `

Yapılacaklar

 • Kullanıcı Girişi
 • Genel tasarımın oluşturulması
 • Varolan Modüllerin önyüzlerinin (frontend) oluşturulması
 • admin panelinde gözükecek komutan tercihleri modülünün yazılması
 • Fabric modülü kullanılarak komut çatısının oluşturulması
 • komutaModul modülünün yazılması
 • mpsModul modülünün yazılması
 • surecModul modülünün yazılması
 • agModul modülünün yazılması
 • servisModul modülünün yazılması
 • komutanGuncelleModul modülünün yazılması
 • ayarModul modülünün yazılması (Sistem Ayarları)
 • Güvenlik önlemleri