Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 100 lines (78 sloc) 4.203 kb
7cc92c0 @milovanderlinden Copied leesmij.txt to README
authored
1
2 ____ _ ____ _____ _ _ Versie: 1.4
3 | __ ) / \ / ___| | ____|_ _| |_ _ __ __ _ ___| |_ _ januari 2010
4 | _ \ / _ \| | _ | _| \ \/ / __| '__/ _` |/ __| __| _|+|_
5 | |_) / ___ \ |_| | | |___ > <| |_| | | (_| | (__| || |+++++|
6 |____/_/ \_\VROM| |_____/_/\_\ __|_| \__,_|\___|\__| |+|
7
8
9 BAG Extract+ is een tool voor opslag van een BAG-extract in een lokale
10 Postgres/Postgis database en ontsluiting van de BAg-gegevens vanuit deze
11 database.
12
13 BAG Extract+ biedt de volgende functionaliteit:
14 - Laden van een BAG Extract
15 - Laden van een BAG Mutatiebestand
16 - Raadplegen van de gegevens in de lokale database
17 - Vergelijken van de BAG gegevens met eigen data
18 - Onderhoud van de lokale database
19
20
21 De Python broncodebestanden, herkenbaar aan de extensie .py, kunnen worden
22 geopend en bewerkt met de Python-editor IDLE. Na wijzigen van de broncode
23 kan een nieuwe executable worden gemaakt met het batchbestand
24 makeBAGextract+.bat.
25 Ook kan een pythonprogramma worden uitgevoerd door in de commandline het
26 broncodebestand, inclusief de extensie .py, uit te voeren. In dat geval
27 worden .pyc bestanden met gecompileerde Pythoncode aangemaakt. Deze bestanden
28 kunnen worden verwijderd.
29
30
31 Deze map bevat de broncode van de BAG Extract+ tool. Deze map heeft de
32 volgende inhoud:
33 - exe Map met de executable van de tool, de configuratiefile en de bijbehorende
34 libraries. In deze map kunnen de programmma's worden uitgevoerd.
35
36 - BAG.conf
37 Configuratiebestand dat nodig is bij het uitvoeren van de programma's.
38 Dit bestand bevat de volgende instellingen:
39 - database naam van de Postgres database
40 - host host waar de Postgres database draait
41 - user user voor toegang tot de Postgres database
42 - password password van de user voor toegang tot de Postgres database
43 - download directory waar gedownloade extract en mutatiebestanden worden
44 gelezen
45 - extract directory waarin gedownloade extract en mutatiebestanden worden
46 uitgepakt (unzip)
47 - logging directory waar logfiles worden opgeslagen.
48
49 - BAGextract+.py
50 Python broncode van het hoofdprogramma BAGextract+. Dit programma bestaat uit
51 1 sourcefile waarin de algemene libraries worden included.
52
53 - BAGraadpleeg.py
54 Python broncode van het zoek- en raadpleegscherm.
55
56 - libBAGextractPlusVersie.py
57 Versienummer en -datum van het programma BAGextract+. Bij elke nieuwe versie
58 van de tooling, moet deze worden aangepast.
59
60 - libBAG.py
61 Bibliotheek met classes voor de 7 BAG-objecttypes. Deze classes omvatten
62 functionaliteit voor het lezen uit XML en het lezen en schrijven van de
63 objecten in de database.
64
65 - libDatabase.py
66 Bibliotheek met algemene functionaliteit voor toegang tot de BAG-database.
67
68 - libLog.py
69 Bibliotheek met algemene functionaliteit voor loggingfunctionaliteit. Deze
70 functionaliteit schrijft tijdens het uitvoeren van een programma voortgangs-
71 informatie op het scherm en in een logfile BAGX+Logfile.log zodat deze
72 informatie na afloop nog kan worden geraadpleegd.
73
74 - ligBAGconfiguratie.py
75 Bibliotheek met algemene functionaliteit voor het lezen van de BAG.conf
76 configuratiefile.
77
78 - libUnzip.py
79 Bibliotheek met functionaliteit voor het uitpakken (unzippen) van de
80 gecomprimeerde extractbestanden die worden geleverd door de BAGLV.
81
82 - makeBAGextract+.bat
83 Batchbestand voor het maken van een executable van BAGextract+. Dit script
84 start de Pythoncompiler voor het compileren van de broncode tot een
85 executable. De executable en bijbehorende bestanden worden gekopieerd naar
86 de map 'exe'.
87
88 - setupBAGextract+.py
89 Pythoncode voor het compileren van een executable van BAGextract+
90
91
92 - Rijksmonumenten.txt
93 Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
94 bestand bevat een uittreksel van het Rijksmonumentenregister.
95 Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
96
97 - RijksmonumentenView.txt
98 Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
99 bestand bevat de definitie van een standaardview op de eigen data, horend bij
100 het voorbeeldbestand Rijksmonumenten.txt
Something went wrong with that request. Please try again.