No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
etatsbasen.csv
readme.markdown

readme.markdown

etatsbasen-data

Inneholder en csv fil med en utdatert liste over offentlige virksomheter i Norge. Opprinnelig er datasettet fra etatsbasen tilknyttet norge.no / Difi. Dessverre har dette datasettet ikke blitt oppdatert siden 2012 da arbeidet med norge.no har vært uavklart.

Datasettet er opprinnelig basert på åpne datasett fra Difi og er underlagt Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Datagrunnlaget ble sist oppdatert i 2012, og blir ikke lenger vedlikeholdt av Difi.

Feil kan rapporteres via pull request her på github, via issues eller via epost på kontaktsiden til Mimes brønn.

EKSEMPEL

#tailid,email,name_nb,name_nn,name_en,url_nb,url_en,orgstructid,orgid,kommunenummer,parentid
41943,post@oslo-universitetssykehus.no,DPS Søndre Oslo - Holmlia - distriktspsykiatrisk senter,DPS Søndre Oslo - Holmlia - distriktspsykiatrisk senter,DPS Søndre Oslo District Psychiatric Centre - Holmlia,http://www.oslo-
universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/dps-sondre-oslo/Sider/enhet.aspx,,39,,,42285
23842,nav.kontaktsenter@nav.no,NAV Voss,NAV Voss,NAV Voss,http://www.nav.no/Lokalt/Hordaland,http://nav.no/page?id=1073743655,37,,,26064
23844,nav.arbeidslivssenter.hordaland@nav.no,NAV Arbeidslivssenter Hordaland,NAV Arbeidslivssenter Hordaland,NAV Employment Support Centre (Hordaland),http://nav.no/805321255.cms,http://nav.no/page?id=1073743655,36,,,2606
4

lisens

Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) http://data.norge.no/nlod/en/1.0

eller

Open Data Commons Attribution License (versjon 1.0) http://opendatacommons.org/licenses/by/1-0/

eller

Open Government Licence (versjon 1.0)