PBN/POL-on publications of institution's authors
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
js limit js and write plot.html directly Dec 22, 2017
README.md
_swiatowid.png
ajax.php
css.css
journals.csv
swiatowid.py

README.md

swiatowid

alt text

Światowid pobiera dane instytucji z systemu https://pbn-ms.opi.org.pl.

Zastosowania:

  • inwentaryzacja publikacji które datarły szczęśliwie do https://pbn-ms.opi.org.pl
  • porównywanie wyników autorów wewnątrz instytucji (wbudowana punktacja MNiSW)

Skrypt przeznaczony jest dla administratorów. Wymaga współpracy z osobą z funkcją Importer Publikacji dla danej instytucji. Skrypt pracuje w środowisku linux + python (opcjonalnie + php).

Podziękowania dla Piotra Chodnickiego z https://punktacjaczasopism.pl za bazę danych MNiSW.

Demo systemu.