Skip to content
Permalink
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 77.4% (997 of 1288 strings)
  • Loading branch information
Konstantynopol33 authored and sfan5 committed Jun 13, 2020
1 parent e9052d6 commit a72a900c82c2895921bb24c56f822ac7a3da4ed8
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 po/pl/minetest.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-03 23:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-02 00:46+0000\n"
"Last-Translator: WaldiS <sto@tutanota.de>\n"
"Last-Translator: Dominik Kacprzak <Dominik3Kacprzak@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/minetest/"
"pl/>\n"
"Language: pl\n"
@@ -1563,7 +1563,7 @@ msgid ""
"creation, or click 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"Próbujesz wejść na serwer \"%s\" o nazwie \"%2$s2\" po raz pierwszy . Jeśli "
"zdecydujesz się kontynuujesz na serwerze zostanie utworzone nowe konto z "
"zdecydujesz się kontynuować na serwerze zostanie utworzone nowe konto z "
"Twoim danymi.\n"
"Wpisz ponownie hasło i wciśnij \"Zarejestruj się i Dołącz\" aby potwierdzić "
"utworzenie konta lub wciśnij \"Anuluj\" aby przerwać ten proces."

0 comments on commit a72a900

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.