Skip to content
Permalink
Browse files

Run updatepo.sh

 • Loading branch information
Translations authored and nerzhul committed Feb 24, 2019
1 parent 17451f1 commit d80186d8571261ad7d09d3498a9e8a6da63801a2
Showing with 14,060 additions and 14,039 deletions.
 1. +169 −181 po/ca/minetest.po
 2. +332 −325 po/cs/minetest.po
 3. +458 −448 po/da/minetest.po
 4. +860 −848 po/de/minetest.po
 5. +56 −69 po/dv/minetest.po
 6. +253 −265 po/eo/minetest.po
 7. +335 −327 po/es/minetest.po
 8. +195 −207 po/et/minetest.po
 9. +837 −828 po/fr/minetest.po
 10. +28 −42 po/he/minetest.po
 11. +506 −496 po/hu/minetest.po
 12. +404 −392 po/id/minetest.po
 13. +634 −624 po/it/minetest.po
 14. +371 −313 po/ja/minetest.po
 15. +65 −77 po/jbo/minetest.po
 16. +1,936 −1,923 po/kk/minetest.po
 17. +11 −25 po/kn/minetest.po
 18. +220 −232 po/ko/minetest.po
 19. +115 −127 po/ky/minetest.po
 20. +137 −149 po/lt/minetest.po
 21. +11 −25 po/minetest.pot
 22. +371 −356 po/ms/minetest.po
 23. +104 −116 po/nb/minetest.po
 24. +803 −796 po/nl/minetest.po
 25. +561 −550 po/pl/minetest.po
 26. +550 −543 po/pt/minetest.po
 27. +718 −711 po/pt_BR/minetest.po
 28. +175 −187 po/ro/minetest.po
 29. +554 −545 po/ru/minetest.po
 30. +77 −88 po/sl/minetest.po
 31. +144 −156 po/sr_Cyrl/minetest.po
 32. +132 −144 po/sv/minetest.po
 33. +469 −462 po/sw/minetest.po
 34. +534 −522 po/tr/minetest.po
 35. +386 −398 po/zh_CN/minetest.po
 36. +549 −542 po/zh_TW/minetest.po

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-14 19:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 18:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-24 00:05+0000\n"
"Last-Translator: Nore <nore@mesecons.net>\n"
"Language-Team: Dhivehi <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/"
@@ -909,12 +909,13 @@ msgid "- Server Name: "
msgstr ""

#: src/client/game.cpp
msgid "Automatic forwards disabled"
msgid "Automatic forward disabled"
msgstr ""

#: src/client/game.cpp
msgid "Automatic forwards enabled"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Automatic forward enabled"
msgstr "އަނިޔާވުން ޖައްސާފައި"

#: src/client/game.cpp
msgid "Camera update disabled"
@@ -1976,7 +1977,7 @@ msgid ""
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Automatic forwards key"
msgid "Automatic forward key"
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -2970,9 +2971,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Global map generation attributes.\n"
"In Mapgen v6 the 'decorations' flag controls all decorations except trees\n"
"and junglegrass, in all other mapgens this flag controls all decorations.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
"and junglegrass, in all other mapgens this flag controls all decorations."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -4180,10 +4179,7 @@ msgid "Map directory"
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Map generation attributes specific to Mapgen Carpathian.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
msgid "Map generation attributes specific to Mapgen Carpathian."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -4199,34 +4195,25 @@ msgstr ""
#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Map generation attributes specific to Mapgen flat.\n"
"Occasional lakes and hills can be added to the flat world.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
"Occasional lakes and hills can be added to the flat world."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Map generation attributes specific to Mapgen v5.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
msgid "Map generation attributes specific to Mapgen v5."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Map generation attributes specific to Mapgen v6.\n"
"The 'snowbiomes' flag enables the new 5 biome system.\n"
"When the new biome system is enabled jungles are automatically enabled and\n"
"the 'jungles' flag is ignored.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
"the 'jungles' flag is ignored."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Map generation attributes specific to Mapgen v7.\n"
"'ridges' enables the rivers.\n"
"Flags that are not enabled are not modified from the default.\n"
"Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them."
"'ridges' enables the rivers."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -4545,7 +4532,7 @@ msgid ""
"Name of map generator to be used when creating a new world.\n"
"Creating a world in the main menu will override this.\n"
"Current stable mapgens:\n"
"v5, v6, v7 (except floatlands), flat, singlenode.\n"
"v5, v6, v7 (except floatlands), singlenode.\n"
"'stable' means the terrain shape in an existing world will not be changed\n"
"in the future. Note that biomes are defined by games and may still change."
msgstr ""
@@ -5830,66 +5817,66 @@ msgstr ""
msgid "cURL timeout"
msgstr ""

#~ msgid "Hide mp content"
#~ msgstr "mp ge thakethi foruvaa"

#~ msgid ""
#~ "Name of map generator to be used when creating a new world.\n"
#~ "Creating a world in the main menu will override this."
#~ msgstr ""
#~ "އާ ދުނިޔެއެއް ހަދާއިރު ބޭނުންކުރަންވީ މެޕް ޖެނެރޭޓަރ،\n"
#~ "މެއިން މެނޫ އިން ދުނިޔެއެއް އުފައްދާއިރު މީގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނގާނެ."
#~ msgid "Enable MP"
#~ msgstr "އެމް.ޕީ ޖައްސާ"

#~ msgid "Main menu mod manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ މޮޑް މެނޭޖަރު"
#~ msgid "No worldname given or no game selected"
#~ msgstr "ދުނިޔެއެއްގެ ނަމެއް ދެއްވިފައެއް ނެތް ނުވަތަ ގޭމެއް އިހްތިޔާރުކުރެއްވިފައެއް ނެތް"

#~ msgid "Main menu game manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ ގޭމް މެނޭޖަރެ"
#~ msgid "\"$1\" is not a valid flag."
#~ msgstr "\"$1\" އަކީ ސައްހަ ދިދައެއް ނޫން."

#~ msgid "Play Online"
#~ msgstr "އޮންލައިންކޮށް ކުޚޭ"
#~ msgid "Format is 3 numbers separated by commas and inside brackets."
#~ msgstr "ފޯމެޓަކީ ބްރެކެޓްތެރޭގައި، ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ 3 އަދަދު."

#~ msgid "Uninstall selected modpack"
#~ msgstr "އިހްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑްޕެކް ޑިލީޓްކުރޭ"
#~ msgid "Please enter a comma seperated list of flags."
#~ msgstr "ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިދަތަކުގެ ލިސްޓެއް ލިޔުއްވާ."

#~ msgid "Local Game"
#~ msgstr "ލޯކަލް ގޭމެއަ"
#~ msgid "Possible values are: "
#~ msgstr "ވެދާނެ އަދަދުތަކަކީ: "

#~ msgid "re-Install"
#~ msgstr "އަލުން އަޅާ"
#~ msgid "Select path"
#~ msgstr "މަގު އިހްތިޔާރުކުރޭ"

#~ msgid "Unsorted"
#~ msgstr "ތަރުތީބުނުކޮށް"
#~ msgid "Subgame Mods"
#~ msgstr "ސަބްގޭމް މޮޑްތައް"

#~ msgid "Successfully installed:"
#~ msgstr "ކާމިޔާބުކޮށް އަޅާފައި:"
#~ msgid "Page $1 of $2"
#~ msgstr "$2ގެ ސަފްހާ 1$"

#~ msgid "Rating"
#~ msgstr "ވަނަވަރު"

#~ msgid "Page $1 of $2"
#~ msgstr "$2ގެ ސަފްހާ 1$"
#~ msgid "Successfully installed:"
#~ msgstr "ކާމިޔާބުކޮށް އަޅާފައި:"

#~ msgid "Subgame Mods"
#~ msgstr "ސަބްގޭމް މޮޑްތައް"
#~ msgid "Unsorted"
#~ msgstr "ތަރުތީބުނުކޮށް"

#~ msgid "Select path"
#~ msgstr "މަގު އިހްތިޔާރުކުރޭ"
#~ msgid "re-Install"
#~ msgstr "އަލުން އަޅާ"

#~ msgid "Possible values are: "
#~ msgstr "ވެދާނެ އަދަދުތަކަކީ: "
#~ msgid "Local Game"
#~ msgstr "ލޯކަލް ގޭމެއަ"

#~ msgid "Please enter a comma seperated list of flags."
#~ msgstr "ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިދަތަކުގެ ލިސްޓެއް ލިޔުއްވާ."
#~ msgid "Uninstall selected modpack"
#~ msgstr "އިހްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑްޕެކް ޑިލީޓްކުރޭ"

#~ msgid "Format is 3 numbers separated by commas and inside brackets."
#~ msgstr "ފޯމެޓަކީ ބްރެކެޓްތެރޭގައި، ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ 3 އަދަދު."
#~ msgid "Play Online"
#~ msgstr "އޮންލައިންކޮށް ކުޚޭ"

#~ msgid "\"$1\" is not a valid flag."
#~ msgstr "\"$1\" އަކީ ސައްހަ ދިދައެއް ނޫން."
#~ msgid "Main menu game manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ ގޭމް މެނޭޖަރެ"

#~ msgid "No worldname given or no game selected"
#~ msgstr "ދުނިޔެއެއްގެ ނަމެއް ދެއްވިފައެއް ނެތް ނުވަތަ ގޭމެއް އިހްތިޔާރުކުރެއްވިފައެއް ނެތް"
#~ msgid "Main menu mod manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ މޮޑް މެނޭޖަރު"

#~ msgid "Enable MP"
#~ msgstr "އެމް.ޕީ ޖައްސާ"
#~ msgid ""
#~ "Name of map generator to be used when creating a new world.\n"
#~ "Creating a world in the main menu will override this."
#~ msgstr ""
#~ "އާ ދުނިޔެއެއް ހަދާއިރު ބޭނުންކުރަންވީ މެޕް ޖެނެރޭޓަރ،\n"
#~ "މެއިން މެނޫ އިން ދުނިޔެއެއް އުފައްދާއިރު މީގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނގާނެ."

#~ msgid "Hide mp content"
#~ msgstr "mp ge thakethi foruvaa"

0 comments on commit d80186d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.