Skip to content
Permalink
Browse files
Run updatepo.sh
  • Loading branch information
Translation authored and nerzhul committed Feb 14, 2019
1 parent e0ebe79 commit eb5ac723ee3b0e69d02af24e29d80ec4ee8f4dc4
Show file tree
Hide file tree
Showing 37 changed files with 16,879 additions and 14,391 deletions.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-14 19:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-14 07:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-24 00:05+0000\n"
"Last-Translator: Nore <nore@mesecons.net>\n"
"Language-Team: Dhivehi <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/"
@@ -23,11 +23,13 @@ msgid "You died"
msgstr "މަރުވީ"

#: builtin/fstk/ui.lua
msgid "An error occured in a Lua script, such as a mod:"
#, fuzzy
msgid "An error occurred in a Lua script, such as a mod:"
msgstr "މޮޑެއްފަދަ ލުއޭ ސްކްރިޕްޓެއްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ:"

#: builtin/fstk/ui.lua
msgid "An error occured:"
#, fuzzy
msgid "An error occurred:"
msgstr "މޮޑެއްފަދަ ލުއޭ ސްކްރިޕްޓެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ:"

#: builtin/fstk/ui.lua
@@ -105,9 +107,10 @@ msgid "Enable modpack"
msgstr "މޮޑްޕެކްގެ އޮންކުރޭ:"

#: builtin/mainmenu/dlg_config_world.lua
#, fuzzy
msgid ""
"Failed to enable mod \"$1\" as it contains disallowed characters. Only "
"chararacters [a-z0-9_] are allowed."
"characters [a-z0-9_] are allowed."
msgstr "މަނާ އަކުރުތަށް ހިމެނޭތީ މޮޑް '1$' ނުޖެއްސުނު. ހަމައެކަނި ހުއްދައީ [Z-A0-9] މި އަކުރުތައް."

#: builtin/mainmenu/dlg_config_world.lua
@@ -173,6 +176,10 @@ msgstr "އަޅާ"
msgid "Mods"
msgstr "މޮޑްތައް"

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "No packages could be retrieved"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "No results"
msgstr ""
@@ -194,10 +201,6 @@ msgstr "ފުހެލާ"
msgid "Update"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "View"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_create_world.lua
msgid "A world named \"$1\" already exists"
msgstr "\"$1\" ކޔާ ދިުނިޔެއެއް އެބައިން"
@@ -207,9 +210,9 @@ msgid "Create"
msgstr "ހަދާ"

#: builtin/mainmenu/dlg_create_world.lua
msgid "Download a game, such as minetest_game, from minetest.net"
msgstr ""
"މައިންޓެސްޓް_ގޭމް ފަދަ ސަބްގޭމެއް މައިންޓެސްޓް.ނެޓް އިން ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ"
#, fuzzy
msgid "Download a game, such as Minetest Game, from minetest.net"
msgstr "މައިންޓެސްޓް_ގޭމް ފަދަ ސަބްގޭމެއް މައިންޓެސްޓް.ނެޓް އިން ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ"

#: builtin/mainmenu/dlg_create_world.lua
msgid "Download one from minetest.net"
@@ -228,6 +231,7 @@ msgid "No game selected"
msgstr "އެއްވެސް ގޭމެއް އިހްތިޔާރުވެފައެއް ނެޠް"

#: builtin/mainmenu/dlg_create_world.lua
#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Seed"
msgstr "ސީޑް"

@@ -273,10 +277,20 @@ msgstr "ގަބޫލުކުރޭ"
msgid "Rename Modpack:"
msgstr "މޮޑްޕެކްގެ ނަން ބަދަލުކުރޭ:"

#: builtin/mainmenu/dlg_rename_modpack.lua
msgid ""
"This modpack has an explicit name given in its modpack.conf which will "
"override any renaming here."
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "(No description of setting given)"
msgstr "(ސެޓިންގްގެ ތައާރަފެއް ދީފައެއް ނެތް)"

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "2D Noise"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "< Back to Settings page"
msgstr "އަނބުރާ ސެޓިންގްސް ސަފުހާއަށް>"
@@ -297,6 +311,22 @@ msgstr "ބަދަލުކުރޭ"
msgid "Enabled"
msgstr "ޖައްސާފަ"

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Lacunarity"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Octaves"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua src/settings_translation_file.cpp
msgid "Offset"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Persistance"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Please enter a valid integer."
msgstr "ސައްހަ އިންޓީޖަރއެއް ލިޔުއްވާ."
@@ -309,6 +339,10 @@ msgstr "ސައްހަ އަދަދެއް ލިޔުއްވާ."
msgid "Restore Default"
msgstr "ޑިފޯލްޓައަށް ރައްދުކުރޭ"

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua src/settings_translation_file.cpp
msgid "Scale"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
#, fuzzy
msgid "Select directory"
@@ -331,15 +365,51 @@ msgstr "އަދަދު އެންމެ ކުޑަވެގެން 1$އަށް ވާން ޖެ
msgid "The value must not be larger than $1."
msgstr "އަދަދު 1$އަށްވުރެއް ބޮޑުވާންޖެހޭ."

#: builtin/mainmenu/pkgmgr.lua
msgid " mods"
#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "X"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "X spread"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Y"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Y spread"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Z"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "Z spread"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "absvalue"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "defaults"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/dlg_settings_advanced.lua
msgid "eased"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/pkgmgr.lua
#, fuzzy
msgid "$1 (Enabled)"
msgstr "ޖައްސާފަ"

#: builtin/mainmenu/pkgmgr.lua
msgid "$1 mods"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/pkgmgr.lua
msgid "Failed to install $1 to $2"
msgstr "$1 $2އަށް ނޭޅުނު"
@@ -573,7 +643,7 @@ msgid "8x"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/tab_settings.lua
msgid "Advanced Settings"
msgid "All Settings"
msgstr ""

#: builtin/mainmenu/tab_settings.lua
@@ -4544,10 +4614,6 @@ msgstr ""
msgid "Number of parallax occlusion iterations."
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Offset"
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Opaque liquids"
msgstr ""
@@ -4814,10 +4880,6 @@ msgstr ""
msgid "Saving map received from server"
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Scale"
msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Scale GUI by a user specified value.\n"
@@ -5741,66 +5803,66 @@ msgstr ""
msgid "cURL timeout"
msgstr ""

#~ msgid "Hide mp content"
#~ msgstr "mp ge thakethi foruvaa"

#~ msgid ""
#~ "Name of map generator to be used when creating a new world.\n"
#~ "Creating a world in the main menu will override this."
#~ msgstr ""
#~ "އާ ދުނިޔެއެއް ހަދާއިރު ބޭނުންކުރަންވީ މެޕް ޖެނެރޭޓަރ،\n"
#~ "މެއިން މެނޫ އިން ދުނިޔެއެއް އުފައްދާއިރު މީގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނގާނެ."
#~ msgid "Enable MP"
#~ msgstr "އެމް.ޕީ ޖައްސާ"

#~ msgid "Main menu mod manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ މޮޑް މެނޭޖަރު"
#~ msgid "No worldname given or no game selected"
#~ msgstr "ދުނިޔެއެއްގެ ނަމެއް ދެއްވިފައެއް ނެތް ނުވަތަ ގޭމެއް އިހްތިޔާރުކުރެއްވިފައެއް ނެތް"

#~ msgid "Main menu game manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ ގޭމް މެނޭޖަރެ"
#~ msgid "\"$1\" is not a valid flag."
#~ msgstr "\"$1\" އަކީ ސައްހަ ދިދައެއް ނޫން."

#~ msgid "Play Online"
#~ msgstr "އޮންލައިންކޮށް ކުޚޭ"
#~ msgid "Format is 3 numbers separated by commas and inside brackets."
#~ msgstr "ފޯމެޓަކީ ބްރެކެޓްތެރޭގައި، ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ 3 އަދަދު."

#~ msgid "Uninstall selected modpack"
#~ msgstr "އިހްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑްޕެކް ޑިލީޓްކުރޭ"
#~ msgid "Please enter a comma seperated list of flags."
#~ msgstr "ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިދަތަކުގެ ލިސްޓެއް ލިޔުއްވާ."

#~ msgid "Local Game"
#~ msgstr "ލޯކަލް ގޭމެއަ"
#~ msgid "Possible values are: "
#~ msgstr "ވެދާނެ އަދަދުތަކަކީ: "

#~ msgid "re-Install"
#~ msgstr "އަލުން އަޅާ"
#~ msgid "Select path"
#~ msgstr "މަގު އިހްތިޔާރުކުރޭ"

#~ msgid "Unsorted"
#~ msgstr "ތަރުތީބުނުކޮށް"
#~ msgid "Subgame Mods"
#~ msgstr "ސަބްގޭމް މޮޑްތައް"

#~ msgid "Successfully installed:"
#~ msgstr "ކާމިޔާބުކޮށް އަޅާފައި:"
#~ msgid "Page $1 of $2"
#~ msgstr "$2ގެ ސަފްހާ 1$"

#~ msgid "Rating"
#~ msgstr "ވަނަވަރު"

#~ msgid "Page $1 of $2"
#~ msgstr "$2ގެ ސަފްހާ 1$"
#~ msgid "Successfully installed:"
#~ msgstr "ކާމިޔާބުކޮށް އަޅާފައި:"

#~ msgid "Subgame Mods"
#~ msgstr "ސަބްގޭމް މޮޑްތައް"
#~ msgid "Unsorted"
#~ msgstr "ތަރުތީބުނުކޮށް"

#~ msgid "Select path"
#~ msgstr "މަގު އިހްތިޔާރުކުރޭ"
#~ msgid "re-Install"
#~ msgstr "އަލުން އަޅާ"

#~ msgid "Possible values are: "
#~ msgstr "ވެދާނެ އަދަދުތަކަކީ: "
#~ msgid "Local Game"
#~ msgstr "ލޯކަލް ގޭމެއަ"

#~ msgid "Please enter a comma seperated list of flags."
#~ msgstr "ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ދިދަތަކުގެ ލިސްޓެއް ލިޔުއްވާ."
#~ msgid "Uninstall selected modpack"
#~ msgstr "އިހްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑްޕެކް ޑިލީޓްކުރޭ"

#~ msgid "Format is 3 numbers separated by commas and inside brackets."
#~ msgstr "ފޯމެޓަކީ ބްރެކެޓްތެރޭގައި، ކޮމާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ 3 އަދަދު."
#~ msgid "Play Online"
#~ msgstr "އޮންލައިންކޮށް ކުޚޭ"

#~ msgid "\"$1\" is not a valid flag."
#~ msgstr "\"$1\" އަކީ ސައްހަ ދިދައެއް ނޫން."
#~ msgid "Main menu game manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ ގޭމް މެނޭޖަރެ"

#~ msgid "No worldname given or no game selected"
#~ msgstr "ދުނިޔެއެއްގެ ނަމެއް ދެއްވިފައެއް ނެތް ނުވަތަ ގޭމެއް އިހްތިޔާރުކުރެއްވިފައެއް ނެތް"
#~ msgid "Main menu mod manager"
#~ msgstr "މެއިން މެނޫ މޮޑް މެނޭޖަރު"

#~ msgid "Enable MP"
#~ msgstr "އެމް.ޕީ ޖައްސާ"
#~ msgid ""
#~ "Name of map generator to be used when creating a new world.\n"
#~ "Creating a world in the main menu will override this."
#~ msgstr ""
#~ "އާ ދުނިޔެއެއް ހަދާއިރު ބޭނުންކުރަންވީ މެޕް ޖެނެރޭޓަރ،\n"
#~ "މެއިން މެނޫ އިން ދުނިޔެއެއް އުފައްދާއިރު މީގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނގާނެ."

#~ msgid "Hide mp content"
#~ msgstr "mp ge thakethi foruvaa"

0 comments on commit eb5ac72

Please sign in to comment.