Skip to content
Permalink
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 77.4% (997 of 1288 strings)
  • Loading branch information
madwizard authored and sfan5 committed Jun 13, 2020
1 parent a72a900 commit f86c7f5db60ca450e4f65fe5e46355d290ad69e7
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +6 −1 po/pl/minetest.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-03 23:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-02 00:46+0000\n"
"Last-Translator: Dominik Kacprzak <Dominik3Kacprzak@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Damian Wojsław <damian@wojslaw.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/minetest/"
"pl/>\n"
"Language: pl\n"
@@ -2003,6 +2003,11 @@ msgid ""
"This only has significant effect on daylight and artificial\n"
"light, it has very little effect on natural night light."
msgstr ""
"Modyfikuje krzywą światła przez nałożenie na nią 'korekcji gamma'.\n"
"Im wyższa wartość, tym jaśniejsze światło ze średniego i niskiego zakresu.\n"
"Wartość '1.0' oznacza brak zmian.\n"
"Tylko światło dnia i sztuczne światło są znacząco zmieniane, \n"
"światło nocne podlega zmianie w minimalnym stopniu."

#: src/settings_translation_file.cpp
#, fuzzy

0 comments on commit f86c7f5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.