کپچافا یک سامانه شناسایی مبتنی‌ بر آزمون چالش و پاسخ می‌باشد که با مطرح کردن مساله ای که پاسخ به آن برای انسان آسان ولی‌ برای ماشین دشوار می‌باشد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پورتال‌های مبتنی‌ بر شبکه را از خطر حملات ربات‌های اینترنتی‌ مصون می‌دارد. این حملات می توانند شامل اسپم سایت‌ها، وبلاگ‌ها و یا نفوذ به سیستم رایانه افراد، مراکز و یا سازمان‌ها باش…
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
language
README.md
captchafa.php
captchafa.xml
index.html

README.md

کپچافا

این پلاگین کپچا بدلیل آنکه براساس سیستم کپچای جوملا نوشته شده است با تمامی افزونه های جوملا که از سیستم کپچای جوملا استفاده می کنند سازگار می باشد.

کپچافا یک سامانه شناسایی مبتنی‌ بر آزمون چالش و پاسخ می‌باشد که با مطرح کردن مساله ای که پاسخ به آن برای انسان آسان ولی‌ برای ماشین دشوار می‌باشد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پورتال‌های مبتنی‌ بر شبکه را از خطر حملات ربات‌های اینترنتی‌ مصون می‌دارد. این حملات می توانند شامل اسپم سایت‌ها، وبلاگ‌ها و یا نفوذ به سیستم رایانه افراد، مراکز و یا سازمان‌ها باشند. کپچافا اساسا مبتنی‌ بر روش ارائه شده در کپچا می‌باشد، لیکن متناسب با محیط کاربر فارسی زبان طراحی شده و از همین روی است که آنرا کپچافا یا همان کپچای فارسی نام نهاده ایم. کپچا ‌ها شامل لغات یا عبارات لاتین و اغلب بی معنی می باشند در حالیکه کپچافا ‌ها از لغات و عبارات معنی دار فارسی استفاده می کنند.

برنامه نویس پلاگین برای جوملا: محمد حسنی اقتدار

سازگار با جوملا 2.5 و 3

سایت کپچافا: http://www.captchafa.net

سایت طراح پلاگین: http://www.behineweb.com


CaptchaFa

This Captcha plugin works with any Joomla extension capable of using the Joomla core captcha plugin system. It uses the CaptchaFa system from http://www.captchafa.net that uses Farsi alphabets.

http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/captcha/24543