کپچافا یک سامانه شناسایی مبتنی‌ بر آزمون چالش و پاسخ می‌باشد که با مطرح کردن مساله ای که پاسخ به آن برای انسان آسان ولی‌ برای ماشین دشوار می‌باشد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پورتال‌های مبتنی‌ بر شبکه را از خطر حملات ربات‌های اینترنتی‌ مصون می‌دارد. این حملات می توانند شامل اسپم سایت‌ها، وبلاگ‌ها و یا نفوذ به سیستم رایانه افراد، مراکز و یا سازمان‌ها باش…
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit f2b31fd Jan 4, 2014 @minijoomla minijoomla Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
language Fix Captchafa server changes Jan 4, 2014
README.md Update README.md Jan 4, 2014
captchafa.php Fix RTL Style Jan 4, 2014
captchafa.xml Release v2.0 Jan 4, 2014
index.html First Release Jun 1, 2013

README.md

کپچافا

این پلاگین کپچا بدلیل آنکه براساس سیستم کپچای جوملا نوشته شده است با تمامی افزونه های جوملا که از سیستم کپچای جوملا استفاده می کنند سازگار می باشد.

کپچافا یک سامانه شناسایی مبتنی‌ بر آزمون چالش و پاسخ می‌باشد که با مطرح کردن مساله ای که پاسخ به آن برای انسان آسان ولی‌ برای ماشین دشوار می‌باشد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پورتال‌های مبتنی‌ بر شبکه را از خطر حملات ربات‌های اینترنتی‌ مصون می‌دارد. این حملات می توانند شامل اسپم سایت‌ها، وبلاگ‌ها و یا نفوذ به سیستم رایانه افراد، مراکز و یا سازمان‌ها باشند. کپچافا اساسا مبتنی‌ بر روش ارائه شده در کپچا می‌باشد، لیکن متناسب با محیط کاربر فارسی زبان طراحی شده و از همین روی است که آنرا کپچافا یا همان کپچای فارسی نام نهاده ایم. کپچا ‌ها شامل لغات یا عبارات لاتین و اغلب بی معنی می باشند در حالیکه کپچافا ‌ها از لغات و عبارات معنی دار فارسی استفاده می کنند.

برنامه نویس پلاگین برای جوملا: محمد حسنی اقتدار

سازگار با جوملا 2.5 و 3

سایت کپچافا: http://www.captchafa.net

سایت طراح پلاگین: http://www.behineweb.com


CaptchaFa

This Captcha plugin works with any Joomla extension capable of using the Joomla core captcha plugin system. It uses the CaptchaFa system from http://www.captchafa.net that uses Farsi alphabets.

http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/captcha/24543