Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript Shell
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
accounts Generovanie účtov používateľov
admin_actions Vymenené threaded comments
admin_dashboard Odstránená podpora pre admin_tools
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Generovanie hitcountu
attachment Port na django 1.8
autoimagefield Usporiadané importy
blog Vymenený django autoslugfield
breadcrumbs Prečistené breadcrumbs
common_utils Vymenené threaded comments
feeds Odstránená zdvojená registrácia tagov
forum Oprava select related
hitcount Vymenené threaded comments
linuxos Presun importu
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Aktualizácia prekladov.
maintenance Oprava API pre stav údržby
news Vymenený django autoslugfield
notifications Port na django 1.8
paginator Zmena spôsobu registrácie tagov.
polls Vymenený django autoslugfield
rich_editor Vymenené threaded comments
scripts Aktualizované závislosti
search Zmena spôsobu registrácie tagov.
static Revert farieb
template_dynamicloader Pridaná podpora pre offline kompresiu
templates Vymenené threaded comments
threaded_comments Vymenené threaded comments
web Vymenené threaded comments
wiki Vymenený django autoslugfield
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Pridané db.sqlite3 do ignorovaných súborov
.gitmodules Podmienené načítanie js
README.rst Aktualizovaný postup inštalácie
install.sh Aktualizované závislosti
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py mv shakal web
pylintrc Podpora pre náhľady k prílohám
requirements.dev Aktualizované závislosti
requirements.dev.in Aktualizované závislosti
requirements.dev.txt Aktualizované závislosti
requirements.in Aktualizované závislosti
requirements.txt Aktualizované závislosti

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

sudo apt-get --yes install build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev  python-virtualenv

Pre Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.