Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript Shell
Branch: master
Failed to load latest commit information.
accounts Generovanie účtov používateľov
admin_actions Vymenené threaded comments
admin_dashboard Oprava neexistujúceho simplejson
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Generovanie hitcountu
attachment Presun modulu
autoimagefield Usporiadané importy
blog Obnovené zobrazenie feedov
breadcrumbs Zjednodušené API breadcrumbs
common_utils Vymenené threaded comments
feeds Obnovené zobrazenie feedov
forum Oprava select related
hitcount Prečistenie od zbytočných premenných
linuxos Presun importu
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Aktualizácia prekladov.
maintenance Oprava API pre stav údržby
news Vymenený django autoslugfield
notifications Port na django 1.8
paginator Zmena spôsobu registrácie tagov.
polls Vymenený django autoslugfield
rich_editor Opravený editor pri komentároch
scripts Aktualizované závislosti
search Zmena spôsobu registrácie tagov.
static Opravené skupiny tlačidiel
template_dynamicloader Pridaná podpora pre offline kompresiu
templates Opravený editor pri komentároch
threaded_comments Oprava viewu pre komentáre
web Rozdelené taby
wiki Vymenený django autoslugfield
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Sprity pridané do gitignore
.gitmodules Podmienené načítanie js
README.rst Aktualizovaný postup inštalácie
install.sh Aktualizované závislosti
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py mv shakal web
pylintrc Podpora pre náhľady k prílohám
requirements.dev Dozer len v špeciálnych prípadoch
requirements.dev.in Odstránené zbytočné argumenty
requirements.dev.txt Odstránené zbytočné argumenty
requirements.in Odstránené zbytočné argumenty
requirements.txt Odstránené zbytočné argumenty

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

sudo apt-get --yes install build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev  python-virtualenv

Pre Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.