Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript Shell
Branch: master
Failed to load latest commit information.
accounts Presun funkcií na získanie štatistík
admin_actions Vymenené threaded comments
admin_dashboard Odstránené django-qsstats-magic
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Automatické mazanie cache
attachment Presun modulu
autoimagefield Usporiadané importy
blog Indexovanie len publikovaných blogov
breadcrumbs Zjednodušené API breadcrumbs
common_utils Odstránené django-qsstats-magic
feeds Vrátený blog
forum Oprava vytvorenia témy fóra
hitcount Nastavenie display_count z cache
linuxos Presun profilu do namespacu accounts
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Opravený preklad done -> hotovo
maintenance Oprava API pre stav údržby
news Priame zobrazenie labelov bez gettextu
notifications Py3 kompatibilita
polls Lazy loading ankety
rich_editor Upravená inicializácia editoru
scripts Odstránený nepoužívaný skript
search Potlačené varovania
static Odstránené zbytočné bordery
template_dynamicloader Ukladanie aktuálneho štýlu do cookies
templates Podmienka už nie je potrebná
threaded_comments Oprava generovania komentárov
web Pridané zmenšené logo
wiki Nový layout pre app wiki
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Ignorované scss
.gitmodules git:// zmenene na https://
README.rst Pridaný príkaz make resetdb
install.sh Vrátené wiki
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py mv shakal web
pylintrc Zvýšený max. počet argumentov
requirements.dev Odstránený ipython z requirements.txt
requirements.dev.in Odstránené django-qsstats-magic
requirements.dev.txt Odstránené django-qsstats-magic
requirements.in Odstránené django-qsstats-magic
requirements.prod Odstránený ipython z requirements.txt
requirements.txt Odstránené django-qsstats-magic

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

[1]

Chýba plain text editor. Pôvodný je zakomentovaný. V podstate ho stačí prepísať tak, aby využíval css štýly dodávané s CKEditorom. Po prepnutí na plain text editor sa musí nastaviť cookie.

V admin rozhraní nastaviť predvolený formát raw (nefiltrovaný text) a editor defaultne plain textový s možnosťou prepnúť na CKEditor (zase zaznamenať do cookies, ale samostatne pre admin a samostatne pre web). Využiť utility pre prácu s cookies zo static/js/utils.js

[2]Využiť podľa možnosti čo najviac súčasného kódu (nerobiť zbytočne template overridy). V CSS podľa možnosti nepoužívať gradienty a tiene, spomaľujú zbytočne renderovanie. Sprity sa generujú príkazom python manage.py compilesprites
Something went wrong with that request. Please try again.