Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript Shell
Failed to load latest commit information.
accounts Popisnejšie názvy premenných
admin_actions Vymenené threaded comments
admin_dashboard Threaded_comments -> comments
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Threaded_comments -> comments
attachment Odstránený zbytočný duplicitný kód pre prílohy, closes #29
autoimagefield Usporiadané importy
blog Odstránené volanie get_parser
breadcrumbs Zjednodušené API breadcrumbs
comments Zakázané sledovanie diskusie, #28
common_utils Opravené znovupoužitie cache
doc Oprava insertu
feeds Threaded_comments -> comments
forum Odstránené volanie get_parser
hitcount Cachované informácie o diskusii
linuxos Nastavenie času posledného zobrazenia, #18
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Opravený preklad done -> hotovo
maintenance Odstránený zbytočný kód z urlpatternov
news Odstránené volanie get_parser
notifications Vytvorené migračné skripty
polls Opravené pole choice_count
rich_editor Opravené zobrazovanie náhľadu, closes #20
scripts Staticky prekompilované css
search Potlačené varovania
static Presun badge, #18
template_dynamicloader Ukladanie aktuálneho štýlu do cookies
templates Odstránené zbytočné caption, #18
web Nastavenie času posledného zobrazenia, #18
wiki Odstránené RichOriginalField, closes #25
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Ignorované scss
.gitmodules git:// zmenene na https://
README.rst Možné todo
install.sh Vrátené wiki
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py Timestamped mixin
pylintrc Potlačenie varovaní pri bežne používaných paktikách v djangu
requirements.dev Odstránený ipython z requirements.txt
requirements.dev.in Pridaný raven
requirements.dev.txt Pridaný raven
requirements.in Pridaný raven
requirements.prod Odstránené nepotrebné závislosti
requirements.txt Pridaný raven

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

[1]Využiť podľa možnosti čo najviac súčasného kódu (nerobiť zbytočne template overridy). V CSS podľa možnosti nepoužívať gradienty a tiene, spomaľujú zbytočne renderovanie. Sprity sa generujú príkazom python manage.py compilesprites
Something went wrong with that request. Please try again.