Skip to content
Computional Linguistics Course at Research Institute for Linguistics HAS
Jupyter Notebook Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
01.Intro
02.CharEncodings
03.Shell
04.Regex
05.Automata
06.CorpusBuilding
07.CorpusAnnotation
08.AnnotationLevels
09.MachineLearning1
10.MachineLearning2
11.CorpusQuery
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

compling2017-18

Computational Linguistics Course at the Research Institute for Linguistics

Tematika

Alkalom Leírás
01. Bevezetés, technikai információk, alapfogalmak tisztázása.
02. Szöveges fájl, karakterkódolás, detektálás és konvertálás.
03. Shell, alap parancsok, pipe és átirányítás.
04. Reguláris kifejezések.
05. Formális nyelvek és automaták.
06. Korpuszépítés.
07. Korpuszok annotálása és kiértékelése.
08. Elemzési szintek.
09. Gépi tanulás 1. (elmélet)
10. Gépi tanulás 2. (gyakorlat)
11. Keresés korpuszban (Sass Bálint előadása)
12. (Neurális) gépi fordítás (Oravecz Csaba előadása)
You can’t perform that action at this time.