Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Committed translation (nb, nn).

  • Loading branch information...
commit a3b39c1d51ed54222a4eed987c51afa008c88f6c 1 parent 4eaa408
Translate AndBible authored
View
4 AndBible/res/values-nb/strings.xml
@@ -3,7 +3,7 @@
<string name="splash_top_text">"\n\"Da sa Gud, \'Bli lys!\' Og det ble lys.\"\n1. Mosebok 1, 3"</string>
<string name="help_text">"Trykk menyknappen for å vise tilgjengelige valg\n\nDu skifter til neste eller forrige kapittel ved å bruke rulleballen, retningsknappene eller ved å dra fingeren vannrett over skjermen"</string>
<string name="help_text_long">"<b>Navigering</b>\nDu skifter til neste eller forrige kapittel ved å bruke rulleballen, retningsknappene eller ved å dra fingeren vannrett over skjermen\nDobbeltrykk på skjermen å slå fullskjermmodus av/på.\n\n<b>Meny</b>\nTrykk menyknappen for å vise tilgjengelige valg\n\nFor å laste ned flere moduler, trykk menyknappen-&gt;Mer-&gt;Last ned bibler\n\n<b>Høytlesing</b>\nTrykk på høytlesing for å vise skjermbildet for å starte og stoppe høytlesing\n\n<b>Mine notater</b>\nNotater kan du legge til fra menyvalget Mine notater på menyen for bibelvers. En liste over eksisterende notater kan du vise fra hovedmenyen.\n\n<b>Bokmerker</b>\nDu kan legge til bokmerker fra menyen for bibelvers. Bokmerkehåndtereren åpner du fra hovedmenyen. Bokmerkehåndtereren lar deg gruppere bokmerker.\n\n<b>Søk</b>\nSøkefunksjonen lar deg bruke spesialtegn som *, ?, AND, OR, NOT (se \"Apache Lucene – Query Parser Syntax\" for flere detaljer).\n\n<b>Kontekstmenyer</b>\nTrykk lenge på et bibelvers for å vise tilgjengelige valg for valgte bibelvers.\nTrykk lenge på en modul i modullisten for å slette eller vise informasjon om den.\nTrykk lenge på tilbakeknappen for å vise historikk."</string>
- <string name="no_sdcard_error">Sett inn ett SD-kort og start And Bible på nytt.</string>
+ <string name="no_sdcard_error">Sett inn ett minnekort og start And Bible på nytt.</string>
<string name="version_text">Versjon %s</string>
<!-- main menu -->
<string name="chooseBook">Moduler</string>
@@ -157,4 +157,4 @@
<string name="storage_space_warning">Ikke nok lokal lagringsplass.</string>
<string name="strongs_toggle_button_off">nnnn</string>
<string name="strongs_toggle_button_on">nnnn</string>
-<string name="empty_list">Ingen data å vise</string><string name="prefs_show_bookmarks_summary">Vis ikon i bokmerkede vers</string><string name="prefs_show_bookmarks_title">Vis bokmerkeikon</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_summary">Rull siden nedover ved å helle på enheten</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_title">Hell for å rulle teksten</string><string name="rdg_plan_title">Leseplan</string><string name="rdg_plan_selector_title">Velg en leseplan</string><string name="rdg_plan_day">Dag %s</string><string name="rdg_plan_set_start_jan1">Start 1. januar</string><string name="done">Ferdig</string><string name="reset">Tilbakestill</string><string name="rdg_plan_y1ntpspr">Det nye testamente, salmene og ordspråkene på ett år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_chronological">Hele Bibelen kronologisk på ett år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTandNT">Hele Bibelen på ett år (GT og NT parallelt)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTthenNT">Hele Bibelen på ett år (GT, deretter NT)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt2_mcheyne">Hele Bibelen på ett år (M\'Cheyne)</string><string name="prefs_night_mode_automatic">Automatisk</string><string name="download_refresh_book_list_menu_item">Oppdater</string><string name="yes">Ja</string><string name="compare_translations">Sammenlign oversettelser</string><string name="doc_type_map">Kart</string><string name="document_not_installed">Vennligst last ned \'%s\'</string><string name="backup">Backup</string><string name="backup_success">My Notes and Bookmarks saved in %s on the SD card</string><string name="restore">Restore</string><string name="restore_confirmation">Overwrite My Notes and Bookmarks?</string><string name="restore_success">My Notes and Bookmarks restored from %s on the SD card</string></resources>
View
4 AndBible/res/values-nn/strings.xml
@@ -12,7 +12,7 @@
<string name="help_text">Trykk på meny-knappen for oppgåver\n\nNaviger til neste eller førre kapittel ved å nytte rulleballen, pilknappane eller dra fingeren vannrett over skjermen</string>
<string name="help_text_long">"<b>Navigasjon</b>\nNaviger til neste eller førre kapittel ved å nytte rulleballen, pilknappane eller dra fingeren vannrett over skjermen.\nDobbeltrykk slår av/på fullskjermmodus.\n\n<b>Meny</b> \nTrykk menyknappen for å sjå tilgjengelege val\n\nFor å laste ned fleire modular, trykk menyknappen-&gt;Meir-&gt;Last ned modular\n\n<b>Høgtlesing</b>\nTrykk menyknappen-&gt;Meir-&gt;Høgtlesing for å lytte til/stanse høgtlesing\n\n<b>Mine notat</b>\nNotat kan leggjast til versmenyen-&gt;Legg til notat. Ei liste over notat kan synast via hovudmenyen-&gt;Mine notat.\n\n<b>Bokmerke</b>\nBokmerke kan opprettast frå bibelversmenyen. Du når bokmerkehandteraren frå hovudmenyen. Bokmerkehandteraren let deg gruppere bokmerker.\n\n<b>Søk</b>\nI søkjestrengen kan du nytte særteikn som *, ?, AND, OR, NOT (sjå \"Apache Lucene - Query Parser Syntax\" for fleire detaljar).\n\n<b>Bibelversmenyen</b> \nTrykk lenge i bibelversvisning for å opne meny for gjeldande vers.\nTrykk lenge på ein modul i modulhandteraren for å slette eller vise informasjon om den.\nTrykk lenge på tilbakeknappen for å syne historikk.\n"</string>
<string name="version_text">Versjon %s</string>
- <string name="no_sdcard_error">Vennlegst koble til SD-kort og start And Bible opp att.</string>
+ <string name="no_sdcard_error">Vennlegst koble til eit minnekort og start And Bible opp att.</string>
<!-- main menu -->
<string name="chooseBook">Modular</string>
@@ -200,4 +200,4 @@
<string name="error_no_content">Ikkje noko innhald i verset</string>
<string name="error_page_too_large">Sida er for stor til å laste</string>
<string name="error_key_not_in_document">Ikkje funne i modulen</string>
-<string name="empty_list">Inkje funne</string><string name="prefs_show_bookmarks_summary">Syn ikon i bokmerka vers</string><string name="prefs_show_bookmarks_title">Syn bokmerkeikon</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_summary">Hell på eininga for å rulle teksten nedover</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_title">Hell for å rulle tekst</string><string name="rdg_plan_title">Leseplan</string><string name="rdg_plan_selector_title">Vel leseplan</string><string name="rdg_plan_day">Dag %s</string><string name="rdg_plan_set_start_jan1">Ta til 1. januar</string><string name="done">Fullført</string><string name="reset">Tilbakestill</string><string name="rdg_plan_y1ntpspr">Det nye testamente, Salmane og Ordtøka på eitt år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_chronological">Heile Bibelen kronologisk på eitt år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTandNT">Heile Bibelen på eit år (GT og NT parallelt)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTthenNT">Heile Bibelen på eitt år (GT og deretter NT)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt2_mcheyne">Heile Bibelen på eitt år (M\'Cheyne)</string><string name="prefs_night_mode_automatic">Automatisk</string><string name="download_refresh_book_list_menu_item">Oppfrisk</string><string name="yes">Ja</string><string name="compare_translations">Sammenlign oversettingar</string><string name="doc_type_map">Kart</string><string name="document_not_installed">Vennlegst last ned \'%s\'</string><string name="backup">Backup</string><string name="backup_success">My Notes and Bookmarks saved in %s on the SD card</string><string name="restore">Restore</string><string name="restore_confirmation">Overwrite My Notes and Bookmarks?</string><string name="restore_success">My Notes and Bookmarks restored from %s on the SD card</string></resources>
+<string name="empty_list">Inkje funne</string><string name="prefs_show_bookmarks_summary">Syn ikon i bokmerka vers</string><string name="prefs_show_bookmarks_title">Syn bokmerkeikon</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_summary">Hell på eininga for å rulle teksten nedover</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_title">Hell for å rulle tekst</string><string name="rdg_plan_title">Leseplan</string><string name="rdg_plan_selector_title">Vel leseplan</string><string name="rdg_plan_day">Dag %s</string><string name="rdg_plan_set_start_jan1">Ta til 1. januar</string><string name="done">Fullført</string><string name="reset">Tilbakestill</string><string name="rdg_plan_y1ntpspr">Det nye testamente, Salmane og Ordtøka på eitt år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_chronological">Heile Bibelen kronologisk på eitt år</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTandNT">Heile Bibelen på eit år (GT og NT parallelt)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTthenNT">Heile Bibelen på eitt år (GT og deretter NT)</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt2_mcheyne">Heile Bibelen på eitt år (M\'Cheyne)</string><string name="prefs_night_mode_automatic">Automatisk</string><string name="download_refresh_book_list_menu_item">Oppfrisk</string><string name="yes">Ja</string><string name="compare_translations">Sammenlign oversettingar</string><string name="doc_type_map">Kart</string><string name="document_not_installed">Vennlegst last ned \'%s\'</string><string name="backup">Tryggingskopi</string><string name="backup_success">Notat og bokmerke er lagra på %s på minnekortet</string><string name="restore">Gjenopprette</string><string name="restore_confirmation">Skrive over notat og bokmerke?</string><string name="restore_success">Notat og bokmerke gjenoppretta frå %s på minnekortet</string></resources>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.