Testsystem til brug på Introduktion til Programmering
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 8 commits behind Eckankar:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
eksempler
src
.gitignore
README.org
test

README.org

IPTest

Installation

Systemet kan hentes som tarball fra https://github.com/mortenbp/iptest/tarball/master. Der er ingen krav til hvor systemet gemmes.

Brug

Man bruger systemet således:

 1. Sørg for at filen [iptest]/test er eksekvérbar.
 2. Systemet bruges ved fra kommandolinjen at skrive
  [iptest]/test [sæt] [besvarelse]
    

  hvor [iptest] er mappen systemet ligger i, [sæt] er mappen det ønskede afprøvningssæt ligger i, og [besvarelse] er filen som ønskes afprøvet.

  Er systemet f.eks. installeret i ~/ip10/test og filen ~/ip10/morten.eksamen.sml ønskes afprøvet med sættet ~/ip10/test/eks skrives

  ~/ip10/test ~/ip10/test/eks ~/ip10/morten.eksamen.sml
    

  Herefter vil systemet starte afprøvningen.

 3. Hvis besvarelsen indeholder syntaktiske fejl, vil man se MosML’s fejlmeddelelse. MosML afsluttes som sædvanligt med C-d. Ret koden til eller udkommenter fejl, og prøv så igen.
 4. Hvis der ikke er syntaktiske fejl begynder typetjekket. Hvis en funktion i besvarelsen ikke har den rigtige type, vil MosML klage over det. MosML afsluttes med C-d, koden rettes til eller udkommenteres, og der prøves igen.
 5. Hvis der ikke er syntaks- eller typefejl starter afprøvningen. For hvert afprøvningstilfælde udskrives navnet på den funktion som afprøves. Tager et tilfælde meget lang tid, kan man trykke på C-c. Systemet vil da fortsætte med næste afprøvningstilfælde og det vil fremgå af den endelige rapport at en kørsel blev afbrudt.

Når afprøvningen er overstået udskrives en rapport med resultatet. Rapporten gemmes også i filen [besvarelse].rapport (~/ip10/morten.eksamen.sml.rapport i eksemplet ovenfor). De enkelte funktioner grupperes efter den opgave de hører under. En opgave kan være ledsaget af en note. Hvis den er det, udskrives noten umiddelbart før funktionerne. En funktion kan være

OK
Funktionen gennemgik alle afprøvningstilfælde. Antallet af tilfælde står i parrentes efter ‘OK’.
Ikke OK
Hvis funktionen dumpede et eller flere afprøvningstilde udskrives modeksempler. Et modeksempel består af funktionens inddata, dens uddata og det forventede resultat.
Udeladt
Er funktionen udeladt vises blot teksten ‘Udeladt’.

Afprøvnings-DSL

Afprøvningstilfælde findes i filen [sæt]/test.sml. Til at lave afprøvningssæt bruges et simpelt eDSL.

Simpel brug

Et afprøvningssæt er bygget op af følgende dele:

 • Et afprøvningssæt starter altid på
  saet [navn] er
    

  og slutter på

  heltslut
    
 • Imellem er og heltslut kan skrives et antal opgaver. Hver opgave start med
  opgave "[navn]" "[beskrivelse]"
    

  og slutter på

  slut
    

  Umiddelbart efter opgavens navn og beskrivelse kan valgfrit angives en note samt et antal filer. En note angives ved at skrive

  note "[note]"
    

  og en fil ved at skrive

  hvor "[fil]" indeholder "[data]"
    

  Note: Husk at sætte passende linjeskift i filer.

 • Efter eventuel note og filer følger afprøvningen af et antal funktioner. En funktionsafprøvning starter på
  afproev [funktion]
    

  (Bemærk: ingen anførselstegn.)

 • En funktionsafprøvning består af et antal afprøvningstilfælde. Som udgangspunkt tager alle afprøvningstilfælde formen
  ? [x_1] & [x_2] & [x_3] ::: [p_1] eller [p_2] eller [p_3]
    

  hvor [x_1], [x_2] og [x_3] er argumenter (som gives sekventialiseret) og [p_1], [p_2] og [p_3] er prædikater. Hvis funktionen kun tager et enkelt argument udelades & og hvis resultatet kun må opfylde et prædikat udelades eller.

  Det forklares i afsnittet “Nye prædikater” hvordan nye prædikater kan konstrueres, men systemet leveres med et antal standardprædikater:

  SyntaksOpfyldt hvis
  lig xResultatet er x
  kaster exnFunktionen kaster undtagelsen exn [fn:1]
  reference fFunktionen opfører sig som referenceimplementeringen f
  circa xResultatet (af typen real) er i omegnen af x
  permutation xsResultatet er en permutation af listen xs
  delliste xsResultatet er en delliste af listen xs
  blandt xsResultatet er blandt værdierne i listen xs

  Derudover kan nogle afprøvningstilfælde skrives kortere med syntaktisk sukker:

  Dette…kan skrives således
  ? x ::: lig y? x ==> y
  ? x ::: kaster e? x !!! e
  ? x ::: circa y? x ~~> y

  Nøgleordet fil kan bruges til at tilgå filer oprettet med hvorindeholder -konstruktionen. Eksempel:

  ? fil "foobar" ::: lig 42
    

Eksempel

Afprøvningssættet og en vejledende løsning fra eksamen i IP2010 kan findes i mappen [iptest]/eksempel. Forsimplede dele er gengivet her:

saet "Introduktion til Programmering 2010" er

opgave "1" "Fjern"
note "Delopgave b kan ikke maskinafprøves."
 afproev fjern
  ? #"t" & explode "klatret" ==> (explode "klaret", 3)
  ? #"a" & [#"a"]      ==> ([], 0)
slut

opgave "3" "Sorter og permuter"
note "Delopgave b kan ikke maskinafprøves."
 afproev sortPerm
  ? [3.4, 1.7, 6.9, 2.1] ==> ([1, 3, 0, 2], [1.7, 2.1, 3.4, 6.9])
  ? []          ==> ([], [])
  ? [1.0, 1.0, 1.0]   ::: blandt [([0, 1, 2], [1.0, 1.0, 1.0])
                   , ([0, 2, 1], [1.0, 1.0, 1.0])
                   , ([1, 0, 2], [1.0, 1.0, 1.0])
                   , ([1, 2, 0], [1.0, 1.0, 1.0])
                   , ([2, 0, 1], [1.0, 1.0, 1.0])
                   , ([2, 1, 0], [1.0, 1.0, 1.0])
                   ]
slut

opgave "4" "Polynomier"
note "Husk at bemærke køretiden i delopgave c."
 afproev evalPoly
  ? [2, 0, 0, 1, ~18, ~3] & 2 ==> 29

 afproev visPoly
  ? [2, 0, 0, 1, ~18, ~3] ==> "2x^5+x^2-18x-3"
slut

opgave "5" "Kalender"
hvor "nem.txt" indeholder
"11 08 2011 Jane & Svends sølvbryllup\n\
\23 10 2010 middag hos Aase\n\
\09 11 2010 Dansk Datahistorisk Forening\n\
\11 11 1968 Møde med JS\n"

og "ingen-nl-til-slut.txt" indeholder
"11 08 2011 Jane & Svends sølvbryllup\n\
\23 10 2010 middag hos Aase\n\
\09 11 2010 Dansk Datahistorisk Forening\n\
\11 11 1968 Møde med JS"

og "tom.txt" indeholder "\n"

og "tom-uden-nl.txt" indeholder ""

 afproev hentKalender
 (* kaltjek er defineret i ekstra.sml og tilpasset de fire aftaler givet som
  * eksempel i eksamensopgaven
  *)
  ? fil "nem.txt"           ::: kaltjek
  ? fil "ingen-nl-til-slut.txt"    ::: kaltjek
  ? fil "tom.txt"           ==> []
  ? fil "tom-uden-nl.txt"       ==> []
slut

heltslut

Nye prædikater

Nye prædikater kan konstrueres med funktionerne praedikat og aekvivalens eller helt fra bunden. Nye prædikater bør angives i filen [sæt]/ekstra.sml.

praedikat

Funktionen tager en tekst og en prædikatfunktion som argumenter. Teksten bruges til at udskrive det forventede resultat. Alle forekomster af tegnet ”_” (bundstreg) udskiftes med inddata til den funktion som afprøves.

aekvivalens

Funktionen tager en tekst, en sammenligningsfunktion og et element der skal sammenlignes med. Sammenligningsfunktionen får det angivne element som sin højre parameter og resultatet fra den funktion der afprøves som sin venstre parameter. Teksten bruges til at vise det forventede resultat. Alle forekomster af tegnet ”_” (bundstreg) udskiftes med det element som der sammenlignes med.

Prædikatetkonstruktøren circa er f.eks. implementeret således:

fun circa x =
  aekvivalens
   "_ modulo epsilon"
   (fn (x, y) => let val epsilon = 0.00001 in Real.abs (x - y) < epsilon end)
   x

Fra bunden

Et prædikat er i bund og grund blot en funktion som givet inddata producere et par bestående på venstresiden af en prædikatfunktion og på højresiden en liste af forventninger.

Prædikatfunktionen har typen

'b Lazy.t -> bool

Grunden til det er at resultatet af en kørsel jo kan være en undtagelse, hvorfor prædikatfunktionen tager resultatet som en doven værdi. Den dovne værdi kan evalueres med funktionen Lazy.force. I det fald risikerer man altså at en undtagelse kastes.

Forventninger kan tage to former:

Test.Vaerdi ([x], "[forventning]")
Det forventede resultat var værdien [x]. Værdien udskrives i konteksten [forventning]. For prædikatet lig 42 er konteksten f.eks. blot _.
Test.Beskrivelse ("[forventning]")
Det forventede resultat beskrives bedst med en tekst. Forekomster af tegnet ”_” udskiftes med inddata til den funktion som afprøves.

Som eksempel er her implementeringen af prædikatkonstruktøren reference:

fun reference f ind =
  let
   val r' = L (fn _ => f ind)
   datatype 'a res = V of 'a
           | E of string
   fun eval x = V $ F x handle e => E $ General.exnName e
  in
   (fn r => eval r = eval r',
    [Test.Vaerdi (F r', "_ (referenceimplementering)")
    handle e => Test.Beskrivelse $ General.exnName e ^
          " (referenceimplementering)"
    ]
   )
  end

Afprøvnignssæt

Et minimalt afprøvningssæt består af filerne

 • stub.sml
 • typer.sml
 • funktioner.sml
 • test.sml

Derudover vil disse filer blive indlæst hvis de findes

 • visere.sml – Funktioner til at udskrive ikke-indbyggede typer hører til her.
 • vejl.sml – Denne fil er forbeholdt referenceimplementeringer af de funktioner der skal afprøves.
 • ekstra.sml – Kode som ikke hører til andetsteds kan lægges her.

stub.sml

Denne fil indeholder stubimplementeringer af de funktioner der skal afprøves. En stubimplementering tager formen

val foo = stub

typer.sml

Her angives hver funktions type. Det er ikke strengt nødvendigt, men fejlmeddelelserne fra MosML bliver meget lettere at tyde. Et typetjek af en funktion tager formen

;foo : bar list -> baz;

funktioner.sml

Hver funktion skal registreres i systemet for at ind-, uddata og funktionens navn kan udskrives. En registrering tager formen

val foo =
  funktion[n]
   "foo" foo $
   list bar --> baz

(Bemærk: “typekonstruktører” anvendes prefix.)

Tjekliste

For hver funktion der skal afprøves skal man sikre sig at

 1. Der findes en stubimplementering i stub.sml.
 2. Der findes et typetjek i typer.sml.
 3. Funktionen er registreret i funktioner.sml.

Konfiguration

Systemet kan konfigureres ved at ændre i filen [iptest]/Config.sml.

[fn:1] Undtagelsen skal være en af standardundtagelserne Bind, Chr, Div, Domain, Empty, Fail, Interrupt, Match, Option, Overflow, Size, Subscript, Out_Of_Memory eller blot undtagelse for en hvilken-som-helst undtagelse.