24 Haziran 2018 seçimi sandık sonuçlarını otomatik indiren bir program.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img first commit Sep 28, 2018
README.md Update README.md Sep 29, 2018
secim2018.py minor change Sep 28, 2018
tutorial.ipynb first commit Sep 28, 2018

README.md

secim2018

24 Haziran 2018 seçimlerinin sandık sonuçlarını sonuc.ysk.gov.tr sayfasından otomatik olarak indiren bir program.

Python ve Selenium kullanır. Başka seçim sonuçlarına ulaşmak için kaynak kodunun sorgulama sayfası ayrıntılarına göre değiştirilmesi gerekir.

Temel kullanım:

import secim2018

# Parametreler
parametreler = {
  "seçim" : "cb",  # "mv" veya "cb"
  "sandık türü" : "yurtiçi",  # "yurtiçi", "yurtdışı", "gümrük" veya "cezaevi"
  "dizin" : "secim2018/cbyurtiçi"  # dosyaların kaydedileceği dizin
  }  
 
 ffox = secim2018.başlat(parametreler)  # Firefox penceresi açar, ana sayfaya gider.
 secim2018.sorgulama_aç(ffox, parametreler) # Seçim ve sandık türüne göre sorgulama sayfasını hazırlar.
 
 # Tek bir dosyayı indirmek için
 secim2018.seçim_çevresi_seç(ffox, parametreler, "ADANA")
 secim2018.ilçe_kurulu_seç(ffox, parametreler, "ALADAĞ")
 secim2018.dosya_indir(ffox)
 
 # Bütün dosyaları sırayla indirmek için
 secim2018.bütün_sonuçları_al(ffox, parametreler)