Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
3 contributors

Users who have contributed to this file

@ollikehy @mluukkai @esundius
648 lines (459 sloc) 32.6 KB

Viikon 1 tehtävät

Tehtävät on tarkoitus tehdä joko pajassa tai omatoimisesti. Tehtävien palautuksen deadline on tiistai 19.3 klo 23:59

Tehtävät palautetaan Githubin ja Labtoolin avulla. Lisää palautuksesta myöhemmin. Osa tehtävistä ei näy palautuksesta mitenkään. Niiden tekemättä jättäminen näkyy puuttuvana osaamisena ja saattaa aiheuttaa myöhemmin hankaluuksia.

Viikon palautuksista on tarjolla 2 pistettä. Pisteytys arvioidaan palautuksen laadun perusteella.

Muista pushata tehtävät GitHubiin ennen viikkodeadlinea. Myöhässä tehty palautus ei tuo pisteitä.

Komentorivin harjoittelua

Graafisten käyttöliittymien olemassaolosta huolimatta ohjelmistoalalla on edelleen erittäin tärkeää hallita komentorivin eli terminaalin käyttö.

osa 1

Opettele käyttämään "riittävästi" komentoriviä (ks. alla oleva lista). Opettelu käy ehkä helpoiten tekemällä osoitteessa https://www.codecademy.com/learn/learn-the-command-line olevan onlinekurssin kaksi ensimmäistä osaa Navigating the File System ja Viewing and Changing the File System (maksullisista pro-episodeista ei kannata välittää).

HUOM. Codecademy vaatii kirjautumisen Facebook, Google tai GitHub -tunnuksella. Kurssilla käytetään muutenkin GitHubia, niin se tunnus pitäisi kaikilla olla vähintään olla olemassa, jotta pääsee kirjautumaan.

Tämän tehtävän jälkeen sinun tulisi hallita seuraavat asiat:

 • käsitteet
  • root directory
  • home directory
  • parent directory
  • child directory
  • working directory
  • .. ja *
 • ja osata käyttää komentoja
  • pwd
  • cd
  • ls, ls -a, ls -l, ls -t
  • mkdir
  • touch
  • cp
  • rm, rm -r
  • mv

Tulet tarvitsemaan komentorivin käyttötaitoja tällä kurssilla ja muutenkin opinnoissasi.

osa 2

Ota ssh-yhteys linuxpalvelimeen melkki.cs.helsinki.fi, melkinpaasi.cs.helsinki.fi tai melkinkari.cs.helsinki.fi. Linuxilla ja macilla yhteys otetaan komentoriviltä komennolla ssh kayttajatunnus@palvelimenosoite. Windowsilla ssh-yhteyden ottaminen onnistuu esimerkiksi putty:llä.

Kirjauduttuasi laitoksen palvelimelle, tee seuraavat toimenpiteet:

 • luo kotihakemistoosi hakemisto kurssit
  • HUOM joidenkin kohdalla melkillä on ollut ongelmia kotihakemiston asetuksissa ja esim. hakemiston luomisen seurauksena on virhe 'permission denied'. Jos törmäät ongelmaan, lähetä viesti osoitteeseen it-support@cs.helsinki.fi ja raportoi ongelmaksi "ei oikeuksia kotihakemistoon melkillä"
  • kokeile myös jos kirjaantuminen toiselle koneelle, esim. melkinpaasi.cs.helsinki.fi tuottaisi paremman tuloksen
 • luo hakemistolle kurssit alihakemisto ot2019
 • ja luomallesi hakemistolle alihakemisto viikko1
 • mene kotihakemistoosi ja luo sen alle hakemisto temp
 • mene hakemistoon temp
 • hae osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/mluukkai/ohjelmistotekniikka-kevat2019/master/misc/Unicafe.zip oleva tiedosto wget-ohjelmalla
  • wget toimii siten, että sille annetaan ladattava tiedosto parametriksi
 • haettu tiedosto on zip-paketti, pura se unzip-ohjelmalla
  • myös unzip toimii siten, että sille annetaan purettava tiedosto parametriksi
 • komennon suorittamisen jälkeen hakemistoon on ilmestynyt hakemisto Unicafe
 • siirrä hakemisto hakemiston kurssit/ot2019/viikko1 alihakemistoksi
 • poista zip-paketti
 • poista hakemisto temp
 • mene nyt uudessa paikassa olevaan hakemistoon Unicafe
 • suorita komento mvn clean
  • jos näet rivien joukossa ilmoituksen BUILD SUCCESS on tehtävä tehty

Mene tämän jälkeen kotihakemistoon ja anna komento tree kurssit. Copypastea komennon tulostus talteen, tarvitset sitä myöhemmin.

tab complete

Komentoriviä käyttäessä kannattaa ehdottomasti totutella tab-completen käyttöön. Tab on näppäin, joka näyttää suunnilleen seuraavalta

Tab:ia painamalla voit komentorivillä täydentää kirjoittamasi komennon nimen tai parametrin. Esim. jos olet siirtymässä hakemistoon nimeltään ohjelmistotekniikka-kevat-2019, riittää, että kirjoitat cd oh ja painat tabia. Jos hakemistossasi ei ole muita tiedostoja tai hakemistoja, jotka alkavat merkeillä oh, nimi täydentyy. Jos on, niin voit joutua kirjoittamaan merkin tai kaksi lisää. Jos tiedostoja on useampia etkä ole varma oikeasta nimestä, painamalla tabia useamman kerran näet mahdolliset vaihtoehdot.

Myös komentojen nimet voi täydentää tab-completella. Esim. haluat avat chromium-browser web-selaimen komentoriviltä, riittää että kirjoitat chro ja painat tabia. Komennon nimi täydentyy.

Ei pidä myöskään unohtaa nuolta ylöspäin. Sen avulla voit selata aiemmin kirjoittamiasi komentoja.

yhtäaikaiset terminaalit / terminaalin tabit

Aloitteleva komentorivin käyttäjä pitää usein ainoastaan yhtä terminaali-ikkunaa kerrallaan auki. Useimmissa tilanteissa työtehosi moninkertaistuu, jos avaat useita terminaaleja näytöllä tai avaat yhteen terminaaliin useita "tabeja" eli välilehtiä. Uuden tabin saat avautumaan painamalla yhtä aikaa ctrl, shift ja t tai sovelluksen valikosta (joka laitoksen Linuxeissa sijaitsee ruudun yläreunassa).

Versionhallinta

Tutustumme seuraavaksi versionhallintaan.

Mitä tarkoitetaan versionhallinnalla? Lainaus sivulta https://www.atlassian.com/git/tutorials

Version control systems are a category of software tools that help a software team manage changes to source code over time. Version control software keeps track of every modification to the code in a special kind of database. If a mistake is made, developers can turn back the clock and compare earlier versions of the code to help fix the mistake while minimizing disruption to all team members.

Vaikka ylläoleva puhuu versionhallinnasta ohjelmistotiimien yhteydessä, kannattaa versionhallintaa käyttää oikeastaan yhdenkin hengen projekteissa ja muunkinlaisen materiaalin, kuin koodin hallinnoimiseen. Esim. tämän kurssin kaikki materiaali on talletettu versionhallintaan.

Nykyään suosituin versionhallintaohjelmisto on git. Tutustumme tänään gitin alkeisiin.

HUOM tämä tehtävä tulee tehdä Linuxilla tai Macilla, jolle on asennettu Git. Helpointa lienee tehdä tehtävä laitoksen koneella. Git kannattaa joka tapauksessa asentaa omalle koneelle. Gitin voi asentaa myös Windowsille.

Gitin alkeet

konfiguraatioita

Avaa terminaali omalla koneellasi. Seuraavat tehtävät tehdään siis paikallisesti, ei melkillä!

Määrittele gitille oma nimesi sekä käyttämäsi email-osoite antamalla komennot:

 git config --global user.name "Your Name"
 git config --global user.email you@example.com

Varmista komennolla git config -l, että määrittelyt menivät oikein.

Määritellään vielä git käyttämään sopivia värejä komennolla git config --global color.ui ja vaihdetaan gitin käyttämäksi oletuseditoriksi nano komennolla git config --global core.editor nano

 • jos käytät vimiä, voit jättää oletuseditorin muuttamatta

Tee vielä seuraava konfiguraatio

git config --global push.default matching

Tämä liittyy git push -komennon oletusarvoiseen toiminnallisuuteen. Komennosta lisää myöhemmin.

repositorio

Tee nyt sopiva hakemisto gitin harjoittelua varten ja mene hakemistoon, eli anna esim. komennot:

 • mkdir ot_viikko1
 • cd ot_viikko1

HUOM: varmista nyt että olet luomassasi hakemistossa, eli jos suoritat komennon ls, ei hakemistossa pitäisi olla mitään.

Luodaan hakemistosta paikallinen git-repositorio antamalla komento git init

Git ilmoittaa alustaneensa repositorion:

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git init
Initialised empty Git repository in /home/ad/fshome4/u4/m/mluukkai/Linux/ot_viikko1/.git/

Jos katsot hakemiston sisältöä komennolla ls -la huomaat, että hakemiston sisälle on ilmestynyt hakemisto .git. Git käyttää luotua hakemistoa pitääkseen kirjaa repositorioon talletetuista tiedostoista.

HUOM koska hakemiston nimi (.git) alkaa pisteellä, ei komento ls näytä sitä oletusarvoisesti. Parametri a näyttää myös pisteellä alkavat tiedostot ja hakemistot. Kokeile, miten ls -a ja ls -la eroavat toisistaan!

Pysy edelleen repositorion sisältävässä hakemistossasi ot_viikko1.

Luo hakemistoon tiedosto nimeltään tiedosto.txt, esim. komennolla touch. Luotuasi tiedoston, suorita komento git status:

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ touch tiedosto.txt
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
 (use "git add ..." to include in what will be committed)

	tiedosto.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$

Git ilmoittaa, että on olemassa tiedosto, joka on tilassa untracked, eli tiedostoa ei ole lisätty versionhallinnan pariin.

Kuten komennon tuloste kertoo, tiedoston lisääminen gitin alaisuuteen (...to include in what will be committed) tapahtuu komennolla git add tiedosto.txt

Suorita lisäys ja sen jälkeen komento git status:

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git add tiedosto.txt
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached ..." to unstage)

	new file:  tiedosto.txt

Git kertoo nyt, että tiedosto.txt on niiden muutosten joukossa, jotka voidaan commitoida.

commit

Commitoimisella tarkoitetaan tiedostojen ja hakemistojen sekä niihin liittyvien muutosten tallentamista git-repositorioon.

Suoritetaan commitointi antamalla komento git commit -m "tiedosto.txt luotu"

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git commit -m "tiedosto.txt luotu"
[master (root-commit) 0e12cfa] tiedosto.txt luotu
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 tiedosto.txt

Suorita jälleen komento git status

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

Git ilmoittaa, että working directory clean, eli hakemistosi on samassa tilassa kuin git-repositorio.

working directory, index/staging, repository

Muista käyttää tab-completea tehtäviä tehdessäsi!

Kun teet muutoksia hakemistosi alla oleviin tiedostoihin (tai hakemistoihin), kohdistuvat muutokset working directoryyn eli työhakemistoon.

 • Tee jokin muutos tiedostoon tiedosto.txt
  • käytä tiedostojen editointiin nano-editoria. Editori käynnistyy komentoriviltä komennolla nano tiedosto.txt
  • saat tallennettua nanossa tiedoston painamalla yhtä aikaa ctrl ja o
  • editori sulkeutuu painamalla ctrl ja x
 • Luo hakemistoon uusi tiedosto, nimeltään toinen.txt

Suorita jälleen git status

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add ..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- ..." to discard changes in working directory)

	modified:  tiedosto.txt

Untracked files:
 (use "git add ..." to include in what will be committed)

	toinen.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Git ilmoittaa nyt, että uusi tiedosto on untracked ja että aiemmassa tiedostossa on muutoksia, jotka eivät ole staged for commit.

Toimitaan ohjeen mukaan eli lisätään muutokset ja uusi tiedosto commitoitavien joukkoon. Molempien tiedostojen yhtäaikainen "addaaminen" onnistuu komennolla git add .

Tarkistetaan taas tilanne komennolla git status

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD ..." to unstage)

	modified:  tiedosto.txt
	new file:  toinen.txt

Sekä muutos että uusi tiedosto ovat nyt valmiina committoitavaksi.

Committointi onnistuu komennolla git commit. Kuten edelliselläkin kerralla, annetaan komennolle parametrina commit-viesti, eli merkkijono, joka kuvaa mitä muutoksia uusi commit tuo edelliseen nähden:

git commit -m"muutos ja lisäys"

Tarkasta committoinnin jälkeen jälleen tilanne komennolla git status.

HUOM jos suoritat commitoinnin vahingossa ilman commit-viestiä, eli parametria -m, avaa git tekstieditorin ja olettaa että haluat kirjoittaa commit-viestin editoriin. Jos et määritellyt alun ohjeen mukaan gitille editoriksi nanoa, avautuu oletusarvoinen editori vim ja joudut kenties googlaamaan, miten pääset pois editorista.

Tiedostot ja niihin tehdyt muutokset voivat siis olla gitin suhteen kolmessa eri tilassa.

 • Aluksi tiedostot (tai niihin tehdyt muutokset) ovat vain working directoryssä ja git ei noteeraa niitä ennen kuin ne lisätään komennolla git add
 • Tämän jälkeen tiedostot ovat valmiina commitoitavaksi. Gitin terminologian mukaan valmiina committoitavaksi olevat tiedostot ovat staging-alueella
 • Komento git commit siirtää stagingissa olevat muutokset repositorioon eli luo uuden commitin

Seuraava kuva havainnollistaa sitä, miten tiedoston tila vaihtuu git-komentoja tekemällä.

Kun tiedosto luodaan, menee se gitin working directoryyn. Komennolla git add tiedosto siirtyy staging-alueelle, eli valmiiksi committointia varten. Stagingissa oleva tiedosto viedään (eli "commitoidaan") repositorioon komennolla git commit. Kun committoitua tiedostoa taas editoidaan, menevät muutokset jälleen working directoryyn.

git commit

Jokainen komennon git commit suorittaminen siis synnyttää repositorioon uuden commitin, eli uuden "tilan". Komennolla git log on mahdollista nähdä, mitä committeja repositorio sisältää:

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git log
commit 6aff75ab51d14d7cb9a72867ba13d9782d06c7ff (HEAD -> master)
Author: Matti Luukkainen 
Date:  Sun Oct 7 19:33:32 2018 +0300

  muutos ja lisäys

commit 9e6a83d058c9564e8a390f8766845d45b365f360
Author: Matti Luukkainen 
Date:  Sun Oct 7 19:32:12 2018 +0300

  tiedosto.txt luotu
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$

Gitin logi kertoo jokaisen commitin ajan, tekijän, viestin ja tunnisteen. Tunnisteita käytetään, jos on esim. tarvetta palata johonkin vanhan commitin tilaan.

Voit selata logia nuolinäppäimillä. Pääset ulos git log:ista painamalla q.

lisää harjoittelua

Muista käyttää komentoa git status mahdollisimman usein. Älä myöskään unohda tab-completea!

 • Luo tiedosto kolmas.txt
 • Lisää se commitoitavaksi ja commitoi
 • Muuta tiedostojen toinen.txt ja kolmas.txt sisältöä ja commitoi muutokset
 • Luo hakemisto stuff ja sen sisälle jokin tiedosto
 • Lisää muutokset committoitavaksi ja committoi
  • Huomaa, että hakemiston lisääminen riittää, sen sisältämät tiedostot tulevat automaattisesti lisätyksi
 • Katso miltä git-logi näyttää

gitk

Gitin committeja voi tarkastella myös graafisella gitk-komennolla (OSX:lle ja Windowsille vastaava työkalu on Sourcetree). Suorita komento repositoriossa:

Vasemmalla yläkulmassa näet kaikki commitit. Uusin tilanne ylimpänä. Uusimman commitin nimi on master. Klikkaamalla commitia, näet muissa ikkunoissa commitiin liittyviä tietoja. Oikealla alakulmassa näet ne tiedostot, jotka ovat muuttuneet commitissa (jos valinta on patch) tai ne tiedostot, joita repositoriossa oli olemassa commitin aikana (jos valinta on tree). Vasemmassa alakulmassa pystyt tarkastelemaan commitin tiedostoihin tekemiä muutoksia tai tiedostojen tilaa commitin aikana. Valinnat ovat hieman hämäävät, sillä ne toimivat eri tavoin riippuen oikean puolen moodista.

Vastaava näkymä OSX:n Sourcetree-ohjelmalla tarkasteltaessa:

Seuraavaa tehtävää tekiessäsi kannattaa terminaaliin avata uusi välilehti, jotta voit pitää gitk:ta käynnissä.

 • Kopioi tiedostoon tiedosto.txt jostain paljon tekstiä ja commitoi tiedosto
 • Poista nyt osa tiedoston tekstistä ja lisää tiedostoon hieman lisää tekstiä
 • commitoi muutosten jälkeen
 • Päivitä gitk:n näkymä (file/update) ja katso miten muutokset näkyvät (tarkastele kahta ylintä committia)
  • valitse oikeasta alakulmasta patch ja vasemmasta diff
  • näin näet commitin aiheuttamat muutokset diff-muodossa
  • jos oikealta on valittuna tree, näkyy vasemmalla puolella (valinnasta riippumatta) tiedostojen commitin aikainen tilanne
 • Jos käytät sourcetreetä, sen pitäisi päivittyä automaattisesti ja näyttää muutos diff-muodossa

tiedoston poistaminen ja uudelleennimentä

 • Poista tiedosto toinen.txt
 • suorita git status
 • commitoi muutos
  • poista ensin tiedosto gitin alaisuudesta komennolla git rm
 • varmista komennolla git status, että kaikki on niinkuin kuuluukin
 • muuta tiedoston tiedosto.txt nimeksi eka.txt
  • uudelleennimentä tapahtuu komennolla mv
 • suorita git status
  • miten git käsittelee uudelleennimennän?
 • commitoi muutos

git add -p

 • Tee jotain muutoksia tiedostoihin eka.txt ja kolmas.txt
  • tee sekä lisäyksiä että poistoja
 • lisää ne commitoitavaksi komennolla git add -p
  • git näyttää nyt jokaisen tekemäsi muutoksen patch-muodossa ja pyytää varmistamaan lisätäänkö muutos commitoivaksi
  • hyväksy painamalla y ja enter
 • commitoi muutokset
 • tee tiedostoihin tehtyjen muutosten commitoitavaksi lisääminen aina komennolla git add -p, näin pääset tarkastamaan, että muutokset ovat juuri ne mitä oletat olevasi lisäämässä
 • Huomaa, että kokonaan uudet tiedostot eivät siirry committoitavaksi komennolla git add -p

muutosten peruminen

Joskus tiedostoihin tulee tehtyä muutoksia, jotka on tarpeen perua

 • tee nyt joku muutos tiedostoon eka.txt, älä lisää tiedostoa committoitavaksi
 • suorita komento git status
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  eka.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Kuten oletettua, git kertoo että olemme tehneet muutoksia, jotka eivät ole "staged for commit", eli lisättyjä commitoitavaksi.

 • Päätetäänkin perua muutokset. Se onnistuu komennolla git checkout -- eka.txt
 • Kun suoritat uudelleen komennon git status huomaat, että working directory ei enää sisällä muutoksia:
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git checkout -- eka.txt
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
 • Varmista vielä, että tiedoston sisältö on sama kuin ennen muutoksia

Myös stagingiin viety eli valmiina committoitavaksi oleva muutos voidaan perua.

 • Tee muutoksia tiedostoon kolmas.txt ja lisää se committoitavaksi. Älä kuitenkaan committoi.
 • git statuksen pitäisi näyttää seuraavalta
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  kolmas.txt

mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$

Ohje muutoksen perumiseen löytyy git statuksen tulosteesta.

 • suorita muutokset peruva komento git reset HEAD kolmas.txt
 • katsotaan jälleen git status
mluukkai@melkinpaasi:~/ot_viikko1$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  kolmas.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Tiedosto ei siis enää ole staged-tilassa, muutokset ovat kuitenkin working directoryssä, eli jos katsot tiedoston sisällön, muutokset ovat vielä olemassa

 • pääset perumaan muutokset kokonaan antamalla komennon git checkout -- kolmas.txt
 • varmista, että tiedosto on palannut muutoksia edeltävään tilaan

Seuraavassa tiedoston tilaa kuvaava kaavio täydennettynä, eli jos tiedosto on lisätty committoitavaksi, eli se on staged, voidaan muutos perua komennolla git reset HEAD. Tällöin muutokset kuitenkin vielä jäävät tiedostoon, eli ovat working directoryssä. Tiedosto saadaan palautettua repositoriossa olevaan edellisen commitin tilaan komennolla git checkout.

Harjoittelua

 • luo repositiosi sisälle hakemisto tiedostoja ja hakemiston sisälle tiedostot file1, file2 ja file3
 • commitoi muutokset
  • muista miten pystyt lisäämään kokonaisen hakemiston sisällön committoitavaksi yhdellä komennolla
 • muuta tiedoston file1 sisältöä ja poista tiedosto file2
 • peru muutokset!
 • muuta tiedoston file3 sisältöä, lisää commitoitavaksi
 • peru muutokset!
 • poista tiedosto file1 ja uudelleennimeä tiedosto file2 tiedostoksi file22
 • committoi

Suorita repositoriossa komento git log --stat | cat ja ota komennon tulos talteen, tulet tarvitsemaan sitä myöhemmin!

GitHub

Gitin käytöstä on toki hyötyä jo harjoittelemallammekin tavalla, eli muodostamalla paikallisen koneen hakemistosta repositorio. Pääsemme kuitenkin nauttimaan kertaluokkaa suuremmista hyödyistä liittämällä repositoriomme internetissä olevaan etärepositorioon. Etärepositorion kautta repositorion tiedostot on helppo jakaa useiden koneiden tai/ja useiden käyttäjien kesken.

Internetin johtava paikka etärepositorioiden tallettamiseen on GitHub

Ennen GitHubin käytöönottoa, tee uusi git-repositorio paikalliselle koneelle, seuraavassa oletetaan että hakemiston nimi on ot-harjoitustyo.

HUOM: älä luo uutta repositoriota aiemmin tekemäsi harjoitusrepositorion sisälle!

Esim. seuraavat komennot siirtyvät kotihakemistoon, luovat sen alle hakemiston ot-harjoitustyo, siirtyvät hakemistoon, alustavat sen git-repositorioksi sekä lisäävät ja commitoivat yhden tiedoston repositorioon:

cd 
mkdir ot-harjoitustyo
cd ot-harjoitustyo
git init
touch README.md
git add .
git commit -m"initial commit"

Siirrytään sitten GitHubin käyttöön

 • Luo itsellesi tunnus GitHubiin (ellei sinulla jo ole tunnusta)
 • Luo uusi repositorio
  • uuden repositorion luomistoiminto löytyy vasemman ylänurkan plus-symboolin alta
 • Älä laita rastia kohtaan Initialize this repository with a README

 • luo repositorio painamalla vihreää Create repository -nappia

Seuraavaksi haluamme liittää GitHubiin luodun repositorion juuri luodun paikallisen koneen repositorion ot-harjoitustyo etärepositorioksi.

 • etärepositorion lisääminen onnistuu GitHubiin avautuvan näkymän ohjeiden mukaan
 • varmista, että kohdasta "Quick setup..." on valittu SSH

 • kopioi ylempi rivi kohdasta ...or push an existing repository from the command line
 • omassa esimerkissäni rivi on
git remote add origin git@github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git
 • pastea rivi komentoriville ja suorita komento painamalla enter
 • suorita komento git remote -v
 • tulostus kertoo, että githubin etärepositorio on liitetty paikalliseen repositorioosi nimellä origin
mluukkai@melkki:~/ot-harjoitustyo$ git remote -v
origin	git@github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git (fetch)
origin	git@github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git (push)
 • origin on etärepositorion oletusarvoinen nimi. Nimi voi olla mikä tahansa ja etärepositorioitakin voi olla useita
 • voimme siirtää paikallisen repositoriomme tilan etärepositorioon komennolla git push
  • saatat joutua tekemään ensimmäisen pushin pidemmässä muodossa --set-upstream origin master
 • kokeillaan
mluukkai@melkki:~/ot-harjoitustyo$ git push --set-upstream origin master
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '192.30.253.112' to the list of known hosts.
Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Julkinen avain

Jos olet jo asettanut julkisen avaimen esim. Tietokantojen perusteissa, pushauksen pitäisi toimia ja voit siirtyä seuraavaan kohtaan.

Pushaus ei toimi. Nyt kyse on siitä, että git haluaisi suorittaa julkisen avaimen autentikoinnin. Se ei kuitenkaan onnistu koska emme ole kertoneet gitille julkista salausavaintamme.

 • luo salausavain antamalla komentoriviltä komento ssh-keygen
  • voit vastata kaikkiin kysymyksiin enterillä
 • syntyy kaksi salausavainta, salainen ja julkinen. Ne sijoitetaan kotihakemistosi alla olevaan hakemistoon .ssh
 • mene hakemistoon ja katso hakemiston sisältöä
 • tiedosto id_rsa.pub sisältää julkisen avaimen, se on tarkoitus kopioida githubiin jotta avaimeen perustuva kirjautuminen onnistuisi
  • näet tiedoston sisällön komennolla cat id_rsa.pub
 • anna komentoriviltä komento ssh-add
 • mene GitHubin asetussivulle klikkaamalla oikean yläkulman symbolista ja valitsemalla settings
 • valitse settingseistä SSH and GPG keys
 • luo uusi SSH-avain
  • anna avaimelle joku title (esim. laitos) ja kopioi tiedoston id_rsa.pub sisältö kohtaan key
 • Suorita uudelleen push:
mluukkai@melkki:~/ot-harjoitustyo$ git push
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 213 bytes | 106.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/mluukkai/ot-harjoitustyo/pull/new/master
remote:
To github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git
 * [new branch]   master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
 • nyt kaikki näyttää toimivan

Lisää tiedostoja

 • tee juuri luodun repositorion sisälle hakemisto laskarit
  • ja sen sisälle hakemisto viikko1
  • Komentorivitehtävien lopussa oli kehotus: Mene tämän jälkeen kotihakemistoon ja anna komento tree kurssit. Copypastea komennon tulostus talteen, tarvitset sitä myöhemmin
  • Tee hakemiston laskarit/viikko1 sisälle tiedosto komentorivi.txt ja kopioi sinne komennon tree tulos
  • Edellisen tehtäväsarjan lopussa kehoitettiin tallentamaan harjoitusrepositoriossa annetun komennon git log --stat | cat tulos
  • Tee hakemiston laskarit/viikko1 sisälle tiedosto gitlog.txt ja kopioi sinne githarjoittelun tulos
 • Kirjoita jotain tekstiä hakemiston juuressa olevaan tiedostoon README.md
  • muotoile tekstisi markdown-notaatiota käyttäen
  • tee tiedostoon esim. jokin otsikko, tavallista tekstiä, joka sisältää lihavoituja ja kursivoituja osuuksia
  • näemme pian tekstin ruudulla muotoiltuna
 • commitoi muutokset
  • muista aina commitoinnin yhteydessä lisätä tiedosto/muutokset commitoitavaksi
 • pushaa koodi githubiin komennolla git push

Tiedostot GitHubissa

 • mene GitHub-repositoriosi sivulle
  • käytännössä tämä tapahtuu uudelleenlataamalla repositorion luomisen jälkeen avautunut sivu
 • huomaat että tiedostot näkyvät nyt repositorion sivulla. Sivulle renderöityy repositorion juuressa olevan README.md:n sisältö markdown-muotoiltuna
 • voit editoida repositoriossa olevia tiedostoja suoraan GitHubin editorilla menemällä tiedoston sivulle ja painamalla kynäsymbolia
 • tee README.md:hen linkit repositorion hakemistossa laskarit/viikko1/ oleviin tiedostoihin komentorivi.txt ja gitlog.txt
  • ohje linkin muodostamiseen löytyy täältä
  • tiedostojen urlin saat navigoimalla GitHubissa tiedostoon ja kopioimalla osoitteen selaimen osoiteriviltä
 • Repositoriosi tulee näyttää suunnilleen seuraavalta

 • jos teit kaiken oikein, pääset README.md:ssä olevia linkkejä klikkaamalla näkemään linkitettyjen tiedostojen sisällön

Paikallisen repositorion ajantasaistaminen

 • GitHubissa tekemämme muutokset ovat tehneet etärepositorioon uuden commitin
 • Etärepositorio on nyt edellä paikallista repositorioamme
 • Saamme tuotua muutokset paikalliselle koneelle komennolla git pull
 • Kokeile komentoa ja varmista, että muuttunut sisältö on nyt paikallisessa repositoriossa

Lisää githubia

 • Tee paikallisella koneella jokin muutos esim. tiedostoon README.md
 • Lisää ja committaa muutos
 • Vie muutokset GitHubiin komennolla git push
 • Varmista GitHubista että muutokset näkyvät
 • Paikallinen repositoriosi ja GitHubin etärepositorio ovat jälleen samassa tilassa.

Paikallisen ja etärepositorion epäsynkrooni

 • joskus käy niin, että paikallinen ja etärepositorio menevät epäsynkroniin, siten että molempiin tehdään yhtäaikaa uusi commit
 • luodaan tälläinen tilanne
 • tee paikalliseen repositorioon muutos tiedostoon README.md, lisää ja committoi muutos
  • älä pushaa muutosta GitHubiin
 • tee GitHubiin muutos johonkin muualle kuin README.md-tiedostoon
  • editoi siis esim. tiedostoa gitlog.txt hieman suoraan GitHubissa
 • yritä nyt pushata paikallisen repositorion muutokset githubiin
 • seurauksena on virheilmoitus
mluukkai@melkki:~/ot-harjoitustyo$ git push
To git@github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git
 ! [rejected]    master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'git@github.com:mluukkai/ot-harjoitustyo.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
mluukkai@melkki:~/ot-harjoitustyo$
 • Tulet törmäämään tähän varmaan useasti jatkossakin.
 • Ongelma ei ole paha. Koska paikalliset ja GitHubin muutokset ovat kohdistuneet eri tiedostoihin, selviämme helpolla
 • ensin pullaamme muutokset paikalliseen repositorioon komennolla git pull
  • pullaaminen synnyttää ns. merge commitin, jolle joudumme määrittelemään commit-viestin avautuvaan editoriin
  • oletusarvoinen viesti käy, eli riittää että poistut editorista tallentaen muutokset
 • ja pushaamme ne uudelleen githubiin
 • nyt paikallinen ja etärepositorio ovat taas synkroonissa
 • katso repositorion tilaa nyt komennolla gitk
 • näet, että repositorion uusimmalla commitilla on nyt kaksi edeltäjää, paikallinen commit ja etärepositorion commit

alt text

Jos muutokset olisivat kohdistuneet samaan tiedostoon, olisi syntynyt hieman vakavampi tilanne, eli merge-konflikti. Konfliktit on pakko selvittää itse editorin avulla. On toki olemassa työkaluja, mergetooleja, jotka auttavat konfliktin selvittämisessä. Emme kuitenkaan mene tällä kurssilla merge-konflikteihin.

Nyrkkisääntönä kannattaa pitää aina sitä, että kun rupeat työskentelemään paikallisessa repositoriossa, pullaa ensin kaikki muutokset etärepositoriosta. Ja kun lopetat työskentelyn, pushaa muutokset etärepositorioon. Näin konflikteja ei yhden ihmisen työskentelyssä todennäköisesti tule.

Labtool

Rekisteröi nyt omat tietosi ja luomasi repositorio Labtooliin. Valitse kurssiksi Ohjelmistotekniikka jos joudut tekemään valinnan.

Labtool kysyy myös harjoitustyön aihetta, jos et ole vielä varma aiheestasi voit muuttaa aiheen nimeä myöhemmin.

Lisää gitiä

Gitin peruskäyttö tulee varmasti tutuksi kurssin aikana. Gitin edistyneempien piirteiden opiskelua kannattaa ilman muuta jatkaa myös omin päin. Internetistä löytyy suuri määrä enemmän tai vähemmän hyviä tutoriaaleja. Seuraavassa muutama linkki

You can’t perform that action at this time.